AKTUALNOŚCI

By | 22 lutego 2017

KOMPETENCJE KLUCZOWE LOGO

27.02.2017

REKRUTACJA RUSZYŁA !

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu ,, KOMPETENCJE KLUCZOWE FURTKĄ DO SUKCESU ”

Kontakt ;

Biuro Projektu

511-944-969

02.03.2017

ZAPRASZAMY !

plakat na strone www

03.03.2017

Szanowni Państwo,

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 7m 20- 704 Lublin na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu Kompetencje Kluczowe Furtką do Sukcesu nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie szkolenia komputerowego którego celem jest nabycie umiejętności i kompetencji komputerowych. Szkolenia powinny być zgodne z DIGCOMP (Digital Competence Framework) oraz obejmować 5 obszarów i 21 kompetencji:

1.INFORMACJA – przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji , ocena informacji, przechowywanie i wyszukiwanie informacji.

2.KOMUNIKACJA – komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, dzielenie się informacjami i zasobami, aktywność obywatelska online, współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, netykieta, zarządzanie tożsamością cyfrową.

3.TWORZENIE TREŚCI – tworzenie treści, integracja i przetwarzanie treści, przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, programowanie.

4.BEZPIECZEŃSTWO – narzędzia służące ochronie, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ochrona środowiska.

5.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – rozwiązywanie problemów technicznych, rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

 

Szkolenie powinno zawierać trzy poziomy zaawansowania A, B i C . Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez Uczestników Projektu certyfikatu zewnętrznego (egzamin Kompetencje Cyfrowe VCC) potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. Szkolenie zaplanowane jest dla 9 grup składających się z 10 Uczestników Projektu.

Wymiar szkolenia – 24 spotkania x 3h (3-4 x w tygodniu ) – łącznie 72h na grupę.

Warunkiem ukończenia szkolenia przez Uczestnika Projektu jest minimum 80% frekwencji na zajęciach oraz pozytywne wyniki egzaminów sprawdzających (min. 60 % pkt). Wszyscy uczestnicy projektu, którzy ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie i skierowani zostaną na egzamin zewnętrzny.

 

Wsparcie będzie realizowane w okresie od 03.2017 do 11.2017 Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

 

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

ZAPYTANIE Z CZĘŚCIĄ OFERTOWĄ NA SZKOLENIE KOMPUTEROWE W ZAKRESIE TIK

22.03.2017

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej przeprowadzenia Szkolenia komputerowego w zakresie TIK w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16-00 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.
Al. Jana Pawła II 25 Warszawa 00-854

Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

 

05.06.2017

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu ”                nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16  poszukujemy na terenie woj. Zachodniopomorskiego wykonawcy gotowego przeprowadzić egzamin ECCC lub równoważny.

Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku 90UP

Zapraszamy do składania ofert.

14.07.2017

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu ”                nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16  informujemy że proces rekrutacji w projekcie został przedłużony – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 

02.08.2017

Szanowni Państwo  w związku z  realizacją projektu ” Kompetencje kluczowe  furtką do sukcesu” nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 informujemy, że  zajęcia dla Grupy 15 ( Wałcz II), odbywają się przy ulicy: Zaułek Chełmiński, Wałcz.

 

23.08.2017

Szanowni Państwo

W związku z  realizacją projektu ” Kompetencje kluczowe  furtką do sukcesu” nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 informujemy, iż w zakładce Harmonogramy dostępne są dla Uczestników Projektu aktualne harmonogramy odbywającego się wsparcia z języka niemieckiego.

Zapraszamy z zapoznaniem się z nimi.

 

08.09.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie przez max. 160 Uczestników/czki Projektu  (UP) określonego poziomu biegłości językowej
z języka angielskiego i języka niemieckiego, zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Egzamin zewnętrzny ma na celu weryfikację zdobytej przez UP wiedzy oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji językowych (wg Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskania kwalifikacji oraz wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych 2014-2020). Przez uzyskanie kwalifikacji językowych należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskanych w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Nabycie kwalifikacji językowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu przeprowadzonego przez upoważnioną do tego instytucję.

Planowana certyfikacja będzie obejmować potwierdzenie zdobycia biegłości językowej
z j. angielskiego i j. niemieckiego dla max. 160 Uczestników/czek Projektu:

 • 10 grup po 10 osób tj. 100 osób z języka niemieckiego, w tym: 10  grup tj. 100 osób na poziom A,  składający się z A1-A2;
 • 6 grup po 10 osób tj. 60 osób z języka angielskiego, w tym 40 osób na poziom A,  składający się z A1-A2 oraz 20 osób na poziom B, składający się z B1-B2.

 

Egzamin składać się będzie z następujących części:

 1. Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.
 2. Umiejętność pisania.
 3. Rozumienie słuchanego tekstu.
 4. Mówienie.

 

Wszystkie certyfikaty językowe będą zgodne z ESOKJ.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Zamawiającego, jak i Wykonawcy szkoleń.

 

Egzaminy będą realizowane w okresie od 09.2017 r. do 11.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

 

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

ZK Egzaminy Językowe

część ofertowa

 

11.09.2017

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę godzin zajęć dla grup 2, 3 Białogard w zakładce Harmonogramy publikujemy zaktualizowane godziny zajęć. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

 

18.09.2017

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak ofert do zapytania ofertowego wyboru wykonawcy Egzaminów Językowych. Procedura nie została rozstrzygnięta.

19.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie przez max. 160 Uczestników/czki Projektu  (UP) określonego poziomu biegłości językowej
z języka angielskiego i języka niemieckiego, zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Egzamin zewnętrzny ma na celu weryfikację zdobytej przez UP wiedzy oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji językowych (wg Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskania kwalifikacji oraz wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych 2014-2020). Przez uzyskanie kwalifikacji językowych należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskanych w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Nabycie kwalifikacji językowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu przeprowadzonego przez upoważnioną do tego instytucję.

Planowana certyfikacja będzie obejmować potwierdzenie zdobycia biegłości językowej
z j. angielskiego i j. niemieckiego dla max. 160 Uczestników/czek Projektu:

 • 10 grup po 10 osób tj. 100 osób z języka niemieckiego, w tym: 10  grup tj. 100 osób na poziom A,  składający się z A1-A2;
 • 6 grup po 10 osób tj. 60 osób z języka angielskiego, w tym 40 osób na poziom A,  składający się z A1-A2 oraz 20 osób na poziom B, składający się z B1-B2.

Egzamin składać się będzie z następujących części:

 1. Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.
 2. Umiejętność pisania.
 3. Rozumienie słuchanego tekstu.
 4. Mówienie.

Wszystkie certyfikaty językowe będą zgodne z ESOKJ.

Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Zamawiającego, jak i Wykonawcy szkoleń.

Egzaminy będą realizowane w okresie od 09.2017 r. do 11.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

ZK Egzaminy Językowe – 19.09.2017

część ofertowa

 

29.09.2017

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej przeprowadzenia Egzaminu językowego w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16-00 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

HUMANEO
ul. Mikołaja Reja 20 33-300 Nowy Sącz

Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

 

11.10.2017

Informacja dla grupy 2 oraz 3 Język Angielski – Białogard.

W zakładce harmonogramy publikujemy zmienione godziny odbywania zajęć. Daty spotkań pozostają bez zmian.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

 

23.10.2017

Szanowni Państwo poniżej harmonogramy dla szkoleń komputerowych.

HARMONOGRAM grupa 20 Mielno – szkolenie komputerowe

HARMONOGRAM grupa 23 Mielno – szkolenie komputerowe

 

14.11.2017

Szanowni Państwo

Informujemy, iż w zakładce HARMONOGRAMY znajdują się zaktualizowane harmonogramy dla grup z języka niemieckiego – Grupa 7,9 Domacyno oraz Grupa 13,14.

Dodatkowo informujemy iż zajęcia w grupie komputerowej 22 Darłowo w bieżącym tygodniu tj. od 14.11-16.11.2017 zostały odwołane. O nowy terminie dla tych zajęć poinformujemy w kolejnej wiadomości.

 

27.11.2017

W zakładce Harmonogramy zostały zamieszczone zaktualizowane harmonogramy dla grup – szkolenia komputerowe Grupa 22 Darłowo oraz Grupa 24 Sulino i Grupa 25 Białogard.

Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianami.

 

21.12.2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczestnikom Projektu, Trenerom, Egzaminatorom spokojnych Świąt i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Życzy Zespół Projektu

e-kartki-boze-narodzenie-1329