Aktualności

przez | 2 lipca 2018

Data wpisu: 4.03.2019r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że Podstawą do wypłaty stypendium stażowego za miesiąc LUTY jest dostarczenie podpisanej przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności.

Przypominamy o konieczności dostarczania List obecności do Organizatora Stażu – firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński.

Listy można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub wysłać pocztą na adres Biura lub siedziby Organizatora Stażu.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 25.02.2019r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 1.03.2019r. Biuro Projekt zostanie przeniesione.

Nowy adres:

ul. Brzeska 8, 21-500 Biała Podlaska

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30 – 15.00

Pozdrawiamy

Zespół Projektu.

 

Data wpisu: 13.02.2019r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że został przedłużony termin realizacji projektu „Aktywna postawa to rozwój!”.

Termin zakończenia projektu: 30.04.2019r.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 28.01.2019r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności.

Przypominamy o konieczności dostarczania List obecności do Organizatora Stażu – firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński.

Listy można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub wysłać pocztą na adres Biura lub siedziby Organizatora Stażu.

Stypendium stażowe zostanie wypłacone po otrzymaniu listy obecności do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbycia każdego miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu – na wskazany przez Uczestnika/czkę Projektu w “Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” rachunek bankowy

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 17.01.2019r.

Szanowni Państwo

Przypominamy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu za dojazdy na staż w ramach projektu „Aktywna postawa to rozwój!”.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosków osobiście w Biurze Projektu lub przesłanie listownie na adres Biura.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty do pobrania w Biurze Projektu lub po kliknięciu w link (pobierz wniosek ZKD – staż)

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 12.01.2019r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie V pośrednictwo pracy –  grupy I-IV.

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

 

Data wpisu: 10.01.2019r

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności odbycia 3-miesięcznego stażu. Staż należy rozpocząć najpóźniej z dniem 1.02.2019r.

Pośrednicy pracy na spotkaniach indywidualnych pomogą UP napisać dokumenty aplikacyjne i skierują osoby na rozmowy rekrutacyjne na staż.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 7.01.2019r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że jedną z form wsparcia w ramach projektu „Aktywna postawa to rozwój! jest 3-miesięczny staż zawodowy, na który zostaną skierowani wszyscy Uczestnicy/czki Projektu, którzy ukończą szkolenie oraz przejdą badania lekarskie.  Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zasady  wypłacania  stypendium stażowego

 1. Uczestnikowi/czce Projektu przysługuje stypendium stażowe za okres odbywania stażu.
 2. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 3. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA). Do druku ZUS ZLA należy podać NIP Organizatora Projektu czyli TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI (NIP: 712-104-58-09).
 4. Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i dni wolne przysługujące stażyście (osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane na pisemny wniosek odbywającego staż).
 5. W przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie przysługują.
 6. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności.
 7. Stypendium stażowe zostanie wypłacone do 14 dnia roboczego następnego miesiąca po odbycia każdego miesiąca stażu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu – na wskazany przez Uczestnika/czkę Projektu w “Oświadczeniu osoby pobierającej stypendium” rachunek bankowy.
 8. Uczestnicy/czki Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:
 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1. W związku z powyższym Organizator Projektu na podstawie wypełnionego przez uczestnika projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 20.12.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia w ramach zadania IV – Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla gr.IV.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4.01.2019 godz. 9.00,

miejsce spotkania: ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, Biała Podlaska

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie przekazany na pierwszym spotkaniu.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna postawa to rozwój!” przysługuje za 120 godz

Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na szkoleniu w postaci podpisu na liście obecności

Uczestnicy/czki projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przypominamy, że osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne proszone są o zgłoszenie udziału w projekcie i wyrejestrowanie w ciągu 7 dnia od dnia pierwszego spotkania.

Prosimy o wypełnienie na pierwszym spotkaniu  oświadczenia do wypłaty stypendium oraz podanie nr konta bankowego w celu wypłaty stypendium po zakończonym szkoleniu.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 20.12.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 24.12-31.12.218r. Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 699 670 251.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu.

 

Data wpisu: 10.12.2018r.

Szanowni Państwo

Przypominamy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu za udział w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu „Aktywna postawa to rozwój!”.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosków osobiście w Biurze Projektu lub przesłanie listownie na adres Biura.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty do pobrania w Biurze Projektu lub po kliknięciu w link (pobierz wniosek)

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 4.12.2108r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że zmienił się termin pierwszego spotkania w ramach zadanie III – Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla Uczestników/czek Projektu gr. IV

Spotkanie odbędzie się w dniu 8.12.2018 godz. 8.00.

Pozdrawiamy

 

Data wpisu: 3.12.2018r

Szanowni Państwo

Informujemy, że rozpoczynają się spotkania grupowe oraz indywidualne w ramach zadanie III – Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla Uczestników/czek Projektu gr. IV.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Sikorskiego 5, Biała Podlaska

Data pierwszych spotkań grupowych:

gr. IV -7.12.2018 – godz. 8.00

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie przekazany na pierwszym spotkaniu.

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminu spotkań indywidualnych z coachem.

Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 26.11.2018r.

UWAGA !!! – zmiana miejsca realizacji zadania III – dla UP gr. I-III.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od grudnia spotkania indywidualne z coachem w ramach zadania III – Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla Uczestników/czek Projektu gr. I, gr. II oraz gr. III będą odbywały się w sali mieszczącej się przy ul. Sikorskiego 5.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 23.11.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia w ramach zadania IV – Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla gr.I, gr. II oraz gr. III.

Data pierwszych spotkań:

gr. I – 7.12.2018 – godz. 7.30 ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

gr. II – 27.11.2018 – godz. 7.30 ul. Plac Rubina 1-2

gr. III 27.11.2018 – godz. 14.30 ul. Narutowicza 22

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie przekazany na pierwszym spotkaniu.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust.6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna postawa to rozwój!” przysługuje za 120 godz

Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego jest potwierdzona obecność UP na szkoleniu w postaci podpisu na liście obecności

Uczestnicy/czki projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przypominamy, że osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne proszone są o zgłoszenie udziału w projekcie i wyrejestrowanie w ciągu 7 dnia od dnia pierwszego spotkania.

Prosimy o wypełnienie na pierwszym spotkaniu  oświadczenia do wypłaty stypendium oraz podanie nr konta bankowego w celu wypłaty stypendium po zakończonym szkoleniu.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu 19.11.201r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie II Poradnictwo psychologiczne – grupa II oraz grupa III.

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 8.11.2018r.

Z uwagi na ogłoszenie 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy Biuro Projektu w tym dniu będzie NIECZYNNE.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 5.11.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu paragraf 7  -Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom/czkom Projekt „Aktywna postawa to rozwój!” przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia.

 1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, na wsparcie:
 • indywidualna ścieżka reintegracji,
 • poradnictwo psychologiczne, zgodnie ze ścieżką reintegracji, spotkania indywidualne,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych, wsparcie grupowe i indywidualne (coaching),
 • szkolenie zawodowe z modułem komputerowym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy.
 1. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie średnio w wysokości 5,60 zł za dzień, w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w stażu, zwracany będzie średnio koszt 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).
 2. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.
 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego/okresowego.
 4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
 5. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu:
 6. poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu.
 7. b) biletu z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub biletu okresowego/miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem).
 8. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.
 9. Bilet muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał za nie środków finansowych.
 10. Organizator Projektu zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.
 11. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty do pobrania w Biurze Projektu lub po kliknięciu w link (pobierz wniosek)

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu 2.11.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie I Indywidualna Ścieżka Reintegracji  – harmonogram spotkań dla gr. 4 do pobrania  w Biurze Projektu oraz został wysłany na adres e-mail osób, które podały swoje adresy w formularzu zgłoszeniowym.

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 29.10.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że rozpoczynają się spotkania grupowe oraz indywidualne w ramach zadanie III – Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla Uczestników/czek Projektu gr. I, gr. II oraz gr. III.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

Data pierwszych spotkań grupowych:

gr. I – 5.11.2018 – godz. 8.00

gr. II – 5.11.2018 – godz 14.30

gr. III – 6.11.2018 godz. 8.00

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny w Biurze Projektu oraz zostanie przekazany na pierwszym spotkaniu.

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminu spotkań indywidualnych z coachem.

Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 11.10.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie II Poradnictwo psychologiczne – grupa II oraz grupa III.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 5.10.2018r

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 30.09.2018r. zakończyła się rekrutacja do projektu „Aktywna postawa to rozwój!”.

Do projektu zostało zakwalifikowane 48 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenie obszarów objętych programem rewitalizacji.

Z uwagi na ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – Lista osób zakwalifikowanych dostępna w Biurze Projektu.

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 17.09.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie II Poradnictwo psychologiczne – grupa I.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 17.09.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu paragraf 7  -Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom/czkom Projekt „Aktywna postawa to rozwój!” przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia.

 1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, na wsparcie:
 • indywidualna ścieżka reintegracji,
 • poradnictwo psychologiczne, zgodnie ze ścieżką reintegracji, spotkania indywidualne,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych, wsparcie grupowe i indywidualne (coaching),
 • szkolenie zawodowe z modułem komputerowym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy.
 1. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie średnio w wysokości 5,60 zł za dzień, w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w stażu, zwracany będzie średnio koszt 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).
 2. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.
 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego/okresowego.
 4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
 5. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu:
 6. poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu.
 7. b) biletu z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub biletu okresowego/miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem).
 8. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.
 9. Bilet muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał za nie środków finansowych.
 10. Organizator Projektu zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.
 11. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty do pobrania w Biurze Projektu lub po kliknięciu w link (pobierz wniosek)

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 14.09.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie I Indywidualna Ścieżka Reintegracji  – harmonogram spotkań dla gr. 2 oraz gr. 3 do pobrania  w Biurze Projektu oraz został wysłany na adres e-mail osób, które podały swoje adresy w formularzu zgłoszeniowym.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 12.09.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że do udziału w projekcie zostało zakwalifikowane 36 osób. Liczba miejsc jest ograniczona.

Z uwagi na ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – Lista osób zakwalifikowanych dostępna w Biurze Projektu.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie serdecznie zapraszamy do Biura Projektu w celu uzupełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 31.08.2018r.

Szanowni Państwo przypominamy, że z dniem 30.09.2018r. kończy się rekrutacja do projektu. Osoby chcące wziąć udział w projekcie serdecznie zapraszamy do Biura Projektu w celu uzupełnienia formularzy zgłoszeniowych.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 25.08.2018r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu paragraf 7  -Zwrot kosztów dojazdu Uczestnikom/czkom Projekt „Aktywna postawa to rozwój!” przysługuje zwrot kosztów dojazdu na każdą z form wsparcia.

 1. W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, na wsparcie:
 • indywidualna ścieżka reintegracji,
 • poradnictwo psychologiczne, zgodnie ze ścieżką reintegracji, spotkania indywidualne,
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych, wsparcie grupowe i indywidualne (coaching),
 • szkolenie zawodowe z modułem komputerowym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy.
 1. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie średnio w wysokości 5,60 zł za dzień, w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w stażu, zwracany będzie średnio koszt 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).
 2. Uczestnik/czka Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.
 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego/okresowego.
 4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
 5. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu:
 6. poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu.
 7. b) biletu z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub biletu okresowego/miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem).
 8. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.
 9. Bilet muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał za nie środków finansowych.
 10. Organizator Projektu zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.
 11. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.

Zapraszamy do składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu. Dokumenty do pobrania w Biurze Projektu lub po kliknięciu w link (pobierz wniosek)

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Data wpisu: 24.08.2018r.

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zajęcia – zadanie I Indywidualna Ścieżka Reintegracji  – harmonogram spotkań dla gr. 1 do pobrania  w Biurze Projektu oraz został wysłany na adres e-mail osób, które podały swoje adresy w formularzu zgłoszeniowym.

Miejsce odbywania spotkań: ul. Narutowicza 22, Biała Podlaska

Zespół Projektu będzie się kontaktował z Uczestnikami/czkami Projektu w celu ustalenia dogodnego terminy spotkania. Terminy spotkań indywidualnych zostaną dostosowane do potrzeb UP  (w szczególności do ON i kobiet tak aby pogodzić obowiązki rodzinne z uczestnictwem w projekcie.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 14.08.2018r.

Szanowni Państwo

Przypominamy, że dzień 15.08.2018r, jest dniem ustawowo wolnym od pracy – Biuro Projektu w tym dniu będzie NIECZYNNE.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 1.08.2018r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna postawa to rozwój!”osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), w szczególności:

–  osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2014r. o promocji zatrudnienia i IRP został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) – max. 20% (10 UP)

– osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo) –  min. 80% (38 UP)

Zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenie obszarów objętych programem rewitalizacji.

Zespół Projektu

 

 

Data wpisu: 10.07.2018r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych do projektu w Biurze Projektu, ul. Narutowicza 22/ 3A, 21-500 Biała Podlaska osobiście lub listownie.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 16.00

Zespół Projektu

 

Data wpisu: 2.07.2018r.

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna postawa to rozwój!”

Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0113/17

Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. – 28.02.2019r.

Celem głównym projektu jest podniesiona aktywność społeczno-edukacyjno-zawodowa oraz zwiększona zatrudnialność wśród 48 (min. 29 kobiet/19 mężczyzn) UP. Cel projektu zostanie osiągnięty w terminie 07.2018 – 02.2019 r. poprzez zrealizowanie kompleksowego wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym.

 

Grupę docelową stanowi: 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), w szczególności:

–  osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2014r. o promocji zatrudnienia i IRP został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) – max. 20% (10 UP)

– osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo) –  min. 80% (38 UP)

Zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenie obszarów objętych programem rewitalizacji.

w tym: min. 60% UP (29 UP) – kobiety, min 5% (min. 3 UP) – osoby z niepełnosprawnościami (ON)(w tym zaburzeniami psychicznymi

 

Oferujemy:

ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ

 • Indywidualną diagnozę potrzeb
 • Szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami, potencjałem, kwalifikacjami UP i zapotrzebowaniem na lubelskim/lokalnym rynku pracy kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu
 • Warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy

3 MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia w tym także staże,
 • catering
 • materiały szkoleniowe,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Certyfikat dla osób, które pozytywnie zdadzą egzamin końcowy
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekcie wynosi: 730 654,90 PLN

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel. 699-670-251

e-mail: aktywnapostawa@terra-szkolenia.pl

strona internetowa: http://projektyterra.pl/aktywna-postawa-to-rozwoj/