Dokumenty Rekrutacyjne

przez | 6 lipca 2018

Data wpisu: 6.07.2018r.

Rekrutacja do projektu

Projekt skierowany jest do 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenie obszarów objętych programem rewitalizacji w szczególności do osób:
– bezrobotnych dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2014r. o promocji zatrudnienia i IRP został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) – max. 20% (10 UP),
– pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo) – min. 80% (38 UP),
w tym:
– Min. 60% UP (29 UP) – kobiety,
– Min 5% (min. 3 UP) – osoby z niepełnosprawnościami (ON)(w tym zaburzeniami psychicznymi).

Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia.
Rekrutacja   będzie   otwarta,   ciągła,   prowadzona   na   terenie   miasta Biała Podlaska, w okresie VII- IX.2018 (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników przewidzianych w projekcie).

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów osobiście do Biura  Projektu  lub przesłać pocztą listowną.    

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy (pobierz),
b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (pobierz),
c) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia,
d) Zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poświadczające bycie osobą bezrobotną w III grupie osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub zaświadczenie z Urzędu Pracy oraz oświadczenie potwierdzające bycie w III grupie osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w przypadku osób które nie otrzymają takiej informacji na zaświadczeniu z Urzędu Pracy,
e) Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (pobierz),
f) Zaświadczenie o korzystaniu z Pomocy Społecznej,
g) Zobowiązanie do przekazywania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (pobierz),
h) Ankieta potrzeb – usprawnień(pobierz).

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  • spełnienie wymogów formalnych,
  • zapoznanie się regulaminem projektu (pobierz REGULAMIN)
  • złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

 

Zespół Projektu