Aktualności

przez | 6 września 2018

 

 

20.12.2018

Wszystkim Uczestnikom/czkom życzymy Wesołych Świąt!

1.12.2018

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu.

1.10.2018

Zespół Projektu przypomina o trwającej rekrutacji. Serdecznie zapraszamy!

24.09.2018r.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w projekcie POKONAJ WYKLUCZENIE!

 

06.09.2018r.

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo

rozpoczyna rekrutację do projektu „Pokonaj wykluczenie!”

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego należące do jednej lub kilku z wymienionych grup:

osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym:

osoby bierne zawodowo – min. 80%

osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – max. 20%

osoby z niepełnosprawnościami – min. 15%

do udziału we wsparciu, a w tym: spotkania z: doradcą zawodowym, coachem,  pośrednikiem pracy, prawnikiem; szkolenie służące nabyciu/podniesieniu kwalifikacji, staż zawodowy oraz zatrudnienie na rynku mazowieckim dla każdej osoby.
W pierwszej kolejności proszę zapoznać się z Regulaminem Projektu.
Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji.
Sale szkoleniowe dostosowane będą do możliwości osób niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone językiem wrażliwym na płeć, przełamującym stereotypy dotyczące Kobiet i Mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.

Na wszelkie pytania chętnie odpowie kadra projektu.
ZAPRASZAMY!!!