Zwrot kosztów dojazdu

przez | 10 września 2018

Zwrot kosztów dojazdu – Regulamin Projektu §5

 

 1. W ramach projektu „Pokonaj wykluczenie!” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 22 UP (30% UP), średnio 3 osoby z każdej grupy, na wsparcie w ramach zadań:
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu,
  • Treningi umiejętności społecznych i obywatelskich,
  • Szkolenie służące nabyciu / podniesieniu kwalifikacji,
  • Poradnictwo prawne,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Staż zawodowy.

 

 1. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie w wysokości średnio 10,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie koszt średnio 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).
  • o udzielenie wsparcia w zakresie zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu mogą ubiegać się  uczestnicy  projektu zamieszkujący poza miejscem odbywania szkoleń i stażu.

 

 1. Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego lub prywatnego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego/okresowego.
 2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.

 

 1. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy.

 

 1. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Organizator zakłada możliwość wypłaty dla większej ilości oraz rzeczywistych kosztów poniesionych przez uczestników projektu.

 

 1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/stażu niezbędne jest złożenie przez Uczestnika Projektu:
 2. poprawnie wypełnionego Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu.
 3. biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub biletu okresowego/miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem) lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem).
 4. oświadczenie dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu, w celu weryfikacji osób będących w najtrudniejszej sytuacji. W przypadku takich samych kwot decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów. Oświadczenie o dochodach należy dołączać do każdego wniosku o zwrot kosztów dojazdu.

 

 1. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.

 

 1. Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W   przypadku   ich   uszkodzenia  Organizator nie będzie zwracał za nie środków finansowych.

 

 1. Organizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 1. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego UP na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.