Archiwum autora: Justyna Piskorska

Zapytania ofertowe

Data wpisu 15.11.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano Konsorcjum KDK INFO Spółka z ograniczoną… Czytaj dalej »

Dokumenty Rekrutacyjne

Data wpisu: 6.07.2018r. Rekrutacja do projektu Projekt skierowany jest do 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na… Czytaj dalej »

Aktualności

Data wpisu: 4.03.2019r. Szanowni Państwo Przypominamy, że Podstawą do wypłaty stypendium stażowego za miesiąc LUTY jest dostarczenie podpisanej przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności. Przypominamy o konieczności dostarczania List obecności do Organizatora Stażu – firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński. Listy można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub wysłać pocztą na adres Biura lub siedziby… Czytaj dalej »

Zapytania ofertowe

Data wpisu: 10.05.2018r Szanowni Państwo, Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”, numer projektu RPPM.05.06.00-22-0002/17 W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano firmę Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp.… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Data wpisu: 12.03.2018r. Szanowni Państwo, Rozpoczynamy spotkania indywidualne z doradcą zawodowym  w ramach zadania I – „Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania ” – 4h/UP tj. 2 spotkania po 2h. Harmonogram spotkań – grupa I Zamość (pobierz) Zespół Projektu

Zapytania ofertowe

      Data wpisu: 1.02.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania szkoleń zawodowych o tematyce E-Marketing oraz  Obsługa turystyki na terenie województwa lubelskiego w powiatach: biłgorajskim, chełmskim, łęczyńskim, zamojskim, m. Chełm, m. Zamość, w szczególności w miastach powiatowych dla maksymalnie 48 Uczestników/czek Projektu (UP) w ramach 4 grup liczących średnio 12… Czytaj dalej »

Harmonogramy

Data wpisu: 2.02.2018r. Szanowni Państwo, Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo pracy  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 4h/grupę tj. 2 spotkania po 2h. Harmonogram spotkań – grupa II Chełm (pobierz) Zespół Projektu Data wpisu: 30.01.2018r. Szanowni Państwo, Rozpoczynamy spotkania grupowe z pośrednikiem pracy w ramach zadania VI – Pośrednictwo… Czytaj dalej »

Aktualności

Data wpisu: 2.02.2018r Szanowni Państwo Rozpoczynamy realizację zadania VI- Pośrednictwo pracy (zajęcia grupowe) dla II grupy UP. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na podstronie projektu w zakładce Harmonogramy. Zespół Projektu   Data wpisu: 30.01.2018r. Szanowni Państwo Rozpoczynamy realizację zadania VI- Pośrednictwo pracy (zajęcia grupowe) dla I oraz IV grupy UP. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się… Czytaj dalej »

Zwrot kosztów dojazdu

Data wpisu: 4.09.2017r. Zwrot kosztów dojazdu – Regulamin Projektu §6 W ramach projektu „Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!” przewidziany jest zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, na wsparcie: diagnoza potrzeb UP, warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w poszczególnych… Czytaj dalej »