TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie


„Czas na aktywność!”

RPMP.09.01.02-12-0214/17.OPIS PROJEKTU  

Do projektu „Czas na aktywność!” zapraszamy:
- w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek ,o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020(Rozdział 3, pkt a,f,h.l),
- osoby należące do następujących grup:

• korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12 marca 2004r.  o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy                   z dn.12 marca 2004 r.,

• z niepełnosprawnością(OzN) w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,

• osoby dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dn.20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.min.31 os.(w tym min.19 K),

osoby korzystające z PO PŻ.


Grupę docelową stanowi 60 osób (min.36 K):
- 48 osób bezrobotnych (min. 29 K) w tym 31 osób dla których ustalono III profil pomocy (min.19 K),
- 12 osób biernych zawodowo (min. 8 K),
- zamieszkujących ( w rozumieniu KC) następujące powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

CELEM GŁÓWNYM jest większa aktywność społeczna oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród wskazanej grupy docelowej, osiągnięta w okresie 01-12.2018 r. poprzez udział wskazanej grupy docelowej w projekcie i realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


ZADANIA:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP:
- spotkanie z psychologiem (60 UP – 2h/os),
- spotkanie z doradcą zawodowym (43 UP – 2h/os)
Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo oraz dla których ustalono III profil pomocy (43 UP – 12h/os)
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (60 UP – 10h/os)
Poradnictwo prawno-obywatelskie (27 UP – 6h/os)
Warsztaty rozwoju osobistego (60 os – 20h/grupę)
Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
i kompetencji (60 UP – 80h/grupę)
Staże zawodowe (43 UP – 3 miesiące/os)


Główne rezultaty:

1. Zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia w procesie reintegracji społ.-zawodowego dla 60 UP.

2. Podniesione umiejętności poruszania się po rynku pracy wśród 43 UP.

3. Zwiększona motywacja do zmiany sytuacji zawodowo-osobistej wśród 60 UP.

4. Podwyższona świadomość prawna wśród 60 UP.

5. Podniesione umiejętności budowania relacji interpersonalnych oraz kształtowania postaw efektywnego zarządzania czasem i umiejętnego wykorzystywania własnych możliwości przez 60 UP.

6. Nabyte/podwyższone/uzupełnione kwalifikacje i kompetencje wśród 60 UP.

7. Nabyte doświadczenie wśród 43 UP.

      Ostatecznym efektem będzie podjęcie zatrudnienie przez min.15 osób.Wartość projektu „Czas na aktywność!” 891,596.93 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Czas na aktywność!” 757,857.39 PLN


Okres realizacji projektu  01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

 


Serdecznie zapraszamy do uzupełniania formularzy rekrutacyjnych,
które znajdują się w zakładce
Dokumenty rekrutacyjne.
KONTAKT:
Projekt „Czas na aktywność!”
e-mail: czasnaaktywnosc@terra-szkolenia.pl
tel.   514-043-133

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl