O projekcie

przez | 15 marca 2016

ciąg_PO_WER_i_UE_kolor

W ramach projektu „Dobry start dla Młodych” wsparciem zostanie objętych 60 osób młodych w wieku 15-29 lat (36Kobiet/24Mężczyzn), bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wg przepisów Kodeksu Cywilnego).

Grupę docelową w projekcie stanowią:
– max. 82,5% – osoby bierne zawodowo
– min. 17,5% – osoby bezrobotne
– min. 10% – osoby długotrwale bezrobotne
– min. 70% – osoby o niskich kwalifikacjach
– max. 30% – osoby z terenów wiejskich
– min. 60% – kobiety
W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy z Indywidualnym Planem Działania – spotkania prowadzone będą indywidualnie – 12h/UP – 4 spotkania x 3h. Projekt zakłada objęcie Indywidualnym Planem Działania wszystkich UP. Zagadnienia: analiza potrzeb i możliwości, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pomoc w wyborze zawodu, ocena zaw., wspólna praca doradcy i UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, przygotowanie IPD ;
 2. kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo Pracy – indywidualne spotkania 2 x w miesiącu x 1h (łącznie 12h) – zajęcia ustalane indywidualnie, charakter ciągły, towarzyszy każdej formie wsparcia. Warunkiem wzięcia udziału w Pośrednictwie Pracy jest ukończenie zadania 1. Pośrednictwo Pracy ma na celu monitorowanie i wspieranie samodzielnej aktywności UP w poszukiwaniu pracy. Obejmie: nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla UP, określenie list potencjalnych pracodawców dla UP oraz pomoc UP w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy. Podczas zajęć UP wraz z pośrednikiem pracy stworzą wideo CV. Jest to krótka prezentacja w formie pliku multimedialnego, za pomocą której UP będą mogli przedstawić swoją osobę potencjalnemu pracodawcy;
 3. szkolenia zawodowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników – 100h – 15 spotkań x średnio 6-7h; utworzonych zostanie 6 grup średnio 10 osobowych. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest zakończenie udziału w zadaniu 1. Szkolenia zawodowe będą ściśle powiązane ze stanowiskiem pracy, na którym UP będzie odbywał staż. Podczas zajęć zostanie zapewniony catering (obiad, kawa, herbata, przekąski). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.
  Każdy UP weźmie udział w 1 szkoleniu dopasowanym na etapie IPD. Do wyboru jest 8 szkoleń:
  Turystyka i zdrowie:
  – Przewodnik turystyczny
  – animator wycieczek
  – Pracownik biura podróży
  Usługi przyszłości:
  – Pracownik działu logistyki
  – Elektromonter linii kablowych
  – Asystent seniora
  Biogospodarka:
  – Monter systemów i urządzeń energii odnawialnej
  – Sortowacz surowców wtórnych
 4. 3 – miesięczny płatny staż zawodowy. Warunkiem wzięcia udziału w stażu jest pozytywne zakończenie szkolenia zawodowego. Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz badania lekarskie. Dla każdego Uczestnika zostanie przydzielony opiekun stażu.

Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz stażowe. 40 Uczestników Projektu przy każdej formie wparcia otrzyma zwrot kosztów dojazdu.