Pytania i odpowiedzi – zapytanie ofertowe

przez | 11 lipca 2016

gora_dobry
Pytanie z dn. 19.12.2016 r.
Dzień dobry,
zwracam się z pytaniem czy gdy mam studia podyplomowe z zakresu coaching i mentoring to spełniam warunek „studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub odpowiednie szkolenia, kursy, certyfikaty”?
Odpowiedź:
Dzień dobry,
W oparciu o informację zawartą w e-mailu z dnia 19.12.2016 r. nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy podany kierunek studiów podyplomowych związany jest z doradztwem zawodowym. Informacje na temat warunków udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym. Ponadto informujemy, iż upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w związku z powyższym firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ma prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Pytanie z dn. 08.07.2016 r.
Dzień Dobry,
Pytanie dotyczy zapisu:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 1.080 godzin szkoleniowych usług szkoleniowych z zakresu: obszaru technologicznego ochrona dla środowiska i energetyka oraz obszarów technologicznych informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej lub równoważne w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zbliżonym zakresie przedmiotowym.
Czy udokumentowane doświadczenie ponad 1080h tylko z zakresu odnawialnych źródeł energii spełnia w Państwa interpretacji powyższy wymóg?
Odpowiedź:

Dzień dobry,
Doświadczenie w wymiarze ponad 1080 h tylko z zakresu odnawialnych źródeł energii nie spełnia wymogów zawartych w zapytaniu. Wymagane doświadczenie musi być wykazane w każdym z wymienionych zakresów: “obszaru technologicznego ochrona dla środowiska i energetyka oraz obszarów technologicznych informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz opiekun osoby starszej i osoby niepełnosprawnej lub równoważne w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.”