Pytania i odpowiedzi- zapytanie ofertowe -doradca zawodowy Lublin

By | 11 sierpnia 2016

EFS_3_znaki_kolor
Pyt. z dn. 10.08.2016
Dzień dobry,
Pytanie dotyczy kwestii:
Czy składając wersje elektroniczną dokumentów do przetargu  jest wymagany podpis elektroniczny czy wystarczą same dokumenty z załącznikami?
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie znajduje się w zapytaniu ofertowym- część opisowa w punkcie II. Sposób przygotowania i składania ofert. W podpunkcie:

  1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zmianynalepsze@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na „Doradztwo zawodowe obejmujące Indywidualne Plany Działania” w ramach realizacji projektu „Zmiany na lepsze-kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych” nr RPLU.10.02.00-06-0035/15. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta oraz

podpunkcie 4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

  1. Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx., Open Office.
  2. Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
  3. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
Pyt. z dn. 11.08.2016
Pytanie dotyczy kwestii:
W odpowiedzi od Państwa przesłanej nie ma informacji o tym, czy pod dokumentami ma znajdować się podpis elektroniczny .Chodzi mi o 2 dokumenty – załącznik 1 i część ofertową.Czy jak wyślę dokumenty mailem nie podpisane ręcznie to będzie akceptowalne?
Odpowiedź:
Istnieje możliwość wysłania dokumentów bez podpisu elektronicznego, mając na uwadze zapis :”Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą”. Wykonawca ma możliwość weryfikacji dokumentów.
Pyt. z dn. 16.08.2016
Pytanie dotyczy kwestii:
Dzień dobry
w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.08.2016 r. dotyczącego procedury naboru doradcy zawodowego do projektu „Zmiany na lepsze! kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych” zwracam się z prośbą o przesłanie „części ofertowej” i załącznika nr 1 w wersji Word oraz wypunktowanie wymaganych załączników, które powinny zostać załączone do „części ofertowej”, ponieważ tej informacji brakuje w zapytaniu ofertowym.
Odpowiedź:
Opis wymaganych załączników znajduje się w części opisowej zapytania ofertowego.
Pyt. z dn. 16.08.2016
Pytanie dotyczy kwestii:
Mogłabym prosić o podanie numeru strony „części opisowej”zapytania” i wskazanie konkretnie miejsca, w którym wymienione zostały załączniki?
Odpowiedź:

Opis załączników znajduje się w “zapytaniu ofertowym- część opisowa” w punkcie I. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz w punkcie II. Sposób przygotowania i składania ofert i w punkcie III.  Kryteria oceny ofert.