informacje o projekcie

przez | 16 listopada 2016

lub-smak

Projekt: „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” trwa od listopada 2016 r. do końca sierpnia 2017 r.

Grupa docelowa: projekt „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!” jest skierowany do 120 osób (72 kobiet i 42 mężczyzn), osób pracujących powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami (nauka ukończona na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego lub zasadniczej szkoły zawodowej), w tym min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej, min. 20% osób niepełnosprawnych, min 60% kobiet, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Rekrutacja:
Będzie otwarta, ciągła, potrwa aż do zrekrutowania 120 osób (plusa lista rezerwowa 12 osób), prowadzona od listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r. na terenie województwa lubelskiego. Odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia.

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/Uczestniczkę projektu na etapie rekrutacji:

 1. Kwestionariusz Zgłoszeniowy – zał. nr. 1
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryterium grupy docelowej w ramach projektu – zał. nr. 2
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu – zał. nr. 3
 4. Test sprawdzający z j. angielskiego lub j. niemieckiego – zał. nr. 4
 5. Test kompetencji ICT – zał. nr. 5
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty”, proszę zapoznać się także z Regulaminem Projektu, w którym znajdą Państwo szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
Komplet poprawnie, czytelnie wypełnionych dokumentów należy wysłać pocztą na adres biura projektu lub dostarczyć osobiście. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwa jest również rejestracja telefoniczna lub e-mailowa.

Adres biura projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

       e-mail: klucz.do.sukcesu@terra-szkolenia.pl

         tel.  519-560-146

Dla każdego Uczestnika Projektu zapewniamy następujące wsparcie:

 • Szkolenie językowe w wymiarze 240 godzin szkoleniowych na poziomie A,B lub C. Spotkania trzy razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, do wyboru:
  – język angielski
  – język niemiecki
 • Szkolenia ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne) w wymiarze 120 godzin szkoleniowych na poziomie B lub C. Spotkania średnio raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne.

Terminy i godziny szkoleń będą dostosowane do potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!

logo terra  kompetencje