AKTUALNOŚCI

By | 22 lutego 2017

KOMPETENCJE KLUCZOWE LOGO
27.02.2017
REKRUTACJA RUSZYŁA !
Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu ,, KOMPETENCJE KLUCZOWE FURTKĄ DO SUKCESU ”
Kontakt ;
Biuro Projektu
511-944-969
02.03.2017
ZAPRASZAMY !
plakat na strone www
03.03.2017
Szanowni Państwo,
Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 7m 20- 704 Lublin na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu Kompetencje Kluczowe Furtką do Sukcesu nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie szkolenia komputerowego którego celem jest nabycie umiejętności i kompetencji komputerowych. Szkolenia powinny być zgodne z DIGCOMP (Digital Competence Framework) oraz obejmować 5 obszarów i 21 kompetencji:
1.INFORMACJA – przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji , ocena informacji, przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
2.KOMUNIKACJA – komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, dzielenie się informacjami i zasobami, aktywność obywatelska online, współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, netykieta, zarządzanie tożsamością cyfrową.
3.TWORZENIE TREŚCI – tworzenie treści, integracja i przetwarzanie treści, przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, programowanie.
4.BEZPIECZEŃSTWO – narzędzia służące ochronie, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, ochrona środowiska.
5.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – rozwiązywanie problemów technicznych, rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
 
Szkolenie powinno zawierać trzy poziomy zaawansowania A, B i C . Szkolenia zakończą się uzyskaniem przez Uczestników Projektu certyfikatu zewnętrznego (egzamin Kompetencje Cyfrowe VCC) potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych. Szkolenie zaplanowane jest dla 9 grup składających się z 10 Uczestników Projektu.
Wymiar szkolenia – 24 spotkania x 3h (3-4 x w tygodniu ) – łącznie 72h na grupę.
Warunkiem ukończenia szkolenia przez Uczestnika Projektu jest minimum 80% frekwencji na zajęciach oraz pozytywne wyniki egzaminów sprawdzających (min. 60 % pkt). Wszyscy uczestnicy projektu, którzy ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie i skierowani zostaną na egzamin zewnętrzny.
 
Wsparcie będzie realizowane w okresie od 03.2017 do 11.2017 Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
 
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
ZAPYTANIE Z CZĘŚCIĄ OFERTOWĄ NA SZKOLENIE KOMPUTEROWE W ZAKRESIE TIK
22.03.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej przeprowadzenia Szkolenia komputerowego w zakresie TIK w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16-00 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.
Al. Jana Pawła II 25 Warszawa 00-854
Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.
 
05.06.2017
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu ”                nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16  poszukujemy na terenie woj. Zachodniopomorskiego wykonawcy gotowego przeprowadzić egzamin ECCC lub równoważny.
Wszystkie niezbędne informację znajdują się w załączniku poniżej:
Rozeznanie rynku 90UP
Zapraszamy do składania ofert.
14.07.2017
Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu ”                nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16  informujemy że proces rekrutacji w projekcie został przedłużony – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 
02.08.2017
Szanowni Państwo  w związku z  realizacją projektu ” Kompetencje kluczowe  furtką do sukcesu” nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 informujemy, że  zajęcia dla Grupy 15 ( Wałcz II), odbywają się przy ulicy: Zaułek Chełmiński, Wałcz.
 
23.08.2017
Szanowni Państwo
W związku z  realizacją projektu ” Kompetencje kluczowe  furtką do sukcesu” nr projektu RPZP.08.10.00-32-K003/16 informujemy, iż w zakładce Harmonogramy dostępne są dla Uczestników Projektu aktualne harmonogramy odbywającego się wsparcia z języka niemieckiego.
Zapraszamy z zapoznaniem się z nimi.
 
08.09.2017 r.
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie przez max. 160 Uczestników/czki Projektu  (UP) określonego poziomu biegłości językowej
z języka angielskiego i języka niemieckiego, zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Egzamin zewnętrzny ma na celu weryfikację zdobytej przez UP wiedzy oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji językowych (wg Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskania kwalifikacji oraz wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych 2014-2020). Przez uzyskanie kwalifikacji językowych należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskanych w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Nabycie kwalifikacji językowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu przeprowadzonego przez upoważnioną do tego instytucję.
Planowana certyfikacja będzie obejmować potwierdzenie zdobycia biegłości językowej
z j. angielskiego i j. niemieckiego dla max. 160 Uczestników/czek Projektu:

 • 10 grup po 10 osób tj. 100 osób z języka niemieckiego, w tym: 10  grup tj. 100 osób na poziom A,  składający się z A1-A2;
 • 6 grup po 10 osób tj. 60 osób z języka angielskiego, w tym 40 osób na poziom A,  składający się z A1-A2 oraz 20 osób na poziom B, składający się z B1-B2.

 
Egzamin składać się będzie z następujących części:

 1. Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.
 2. Umiejętność pisania.
 3. Rozumienie słuchanego tekstu.
 4. Mówienie.

 
Wszystkie certyfikaty językowe będą zgodne z ESOKJ.
Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Zamawiającego, jak i Wykonawcy szkoleń.
 
Egzaminy będą realizowane w okresie od 09.2017 r. do 11.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
 
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
ZK Egzaminy Językowe
część ofertowa
 
11.09.2017
Szanowni Państwo,
Z uwagi na zmianę godzin zajęć dla grup 2, 3 Białogard w zakładce Harmonogramy publikujemy zaktualizowane godziny zajęć. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.
 
18.09.2017
Szanowni Państwo,
Z uwagi na brak ofert do zapytania ofertowego wyboru wykonawcy Egzaminów Językowych. Procedura nie została rozstrzygnięta.
19.09.2017
Szanowni Państwo,
Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński na terenie województwa zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16 planuje zrealizowanie egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie przez max. 160 Uczestników/czki Projektu  (UP) określonego poziomu biegłości językowej
z języka angielskiego i języka niemieckiego, zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Egzamin zewnętrzny ma na celu weryfikację zdobytej przez UP wiedzy oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji językowych (wg Listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskania kwalifikacji oraz wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych 2014-2020). Przez uzyskanie kwalifikacji językowych należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskanych w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Nabycie kwalifikacji językowych jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu przeprowadzonego przez upoważnioną do tego instytucję.
Planowana certyfikacja będzie obejmować potwierdzenie zdobycia biegłości językowej
z j. angielskiego i j. niemieckiego dla max. 160 Uczestników/czek Projektu:

 • 10 grup po 10 osób tj. 100 osób z języka niemieckiego, w tym: 10  grup tj. 100 osób na poziom A,  składający się z A1-A2;
 • 6 grup po 10 osób tj. 60 osób z języka angielskiego, w tym 40 osób na poziom A,  składający się z A1-A2 oraz 20 osób na poziom B, składający się z B1-B2.

Egzamin składać się będzie z następujących części:

 1. Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych.
 2. Umiejętność pisania.
 3. Rozumienie słuchanego tekstu.
 4. Mówienie.

Wszystkie certyfikaty językowe będą zgodne z ESOKJ.
Egzamin zostanie przeprowadzony przez uprawioną do tego instytucję, posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami w sposób bezstronny, zarówno względem Zamawiającego, jak i Wykonawcy szkoleń.
Egzaminy będą realizowane w okresie od 09.2017 r. do 11.2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.
Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
ZK Egzaminy Językowe – 19.09.2017
część ofertowa
 
29.09.2017
W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczącej przeprowadzenia Egzaminu językowego w ramach projektu „Kompetencje kluczowe furtką do sukcesu” nr RPZP.08.10.00-32-K003/16-00 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:
HUMANEO
ul. Mikołaja Reja 20 33-300 Nowy Sącz

Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.
 
11.10.2017
Informacja dla grupy 2 oraz 3 Język Angielski – Białogard.
W zakładce harmonogramy publikujemy zmienione godziny odbywania zajęć. Daty spotkań pozostają bez zmian.
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.
 
23.10.2017
Szanowni Państwo poniżej harmonogramy dla szkoleń komputerowych.
HARMONOGRAM grupa 20 Mielno – szkolenie komputerowe
HARMONOGRAM grupa 23 Mielno – szkolenie komputerowe
 
14.11.2017
Szanowni Państwo
Informujemy, iż w zakładce HARMONOGRAMY znajdują się zaktualizowane harmonogramy dla grup z języka niemieckiego – Grupa 7,9 Domacyno oraz Grupa 13,14.
Dodatkowo informujemy iż zajęcia w grupie komputerowej 22 Darłowo w bieżącym tygodniu tj. od 14.11-16.11.2017 zostały odwołane. O nowy terminie dla tych zajęć poinformujemy w kolejnej wiadomości.
 
27.11.2017
W zakładce Harmonogramy zostały zamieszczone zaktualizowane harmonogramy dla grup – szkolenia komputerowe Grupa 22 Darłowo oraz Grupa 24 Sulino i Grupa 25 Białogard.
Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się ze zmianami.
 
21.12.2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczestnikom Projektu, Trenerom, Egzaminatorom spokojnych Świąt i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Życzy Zespół Projektu

e-kartki-boze-narodzenie-1329