Dokumenty Rekrutacyjne

By | 5 kwietnia 2017
ciąg znaków RPO kolor
Rekrutacja do projektu „Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!” trwa od 01.04.2017r. do 30.11.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera.
Ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest możliwość przesłania formularza pocztą elektroniczną.
Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:
2. Oświadczenie o spełnianiu kryterium grupy docelowej (oświadczenie o kwalifikowalności) –  Załącznik 2 Oświadczenie o kwalifikowalności
3. W przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument oraz ankieta dla osób niepełnosprawnych – Załącznik 3 Ankieta potrzeb-usprawnień dla osób niepełnosprawnych
4. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Urzędu Pracy
Uwaga! Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Każdy kandydat/kandydatka jest zobowiązany/a do zapoznania się z regulaminem projektu (Regulamin Projektu).