Dokumenty rekrutacyjne

By | 28 czerwca 2017

1. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:
a) Ankieta zgłoszeniowa zawierająca m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z
regulaminem projektu, zawierająca dane o UP m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek,
wykształcenie;
b) Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, w tym określony status UP na rynku pracy;
c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
(jeśli dotyczy);
d) W przypadku osób niepełnosprawnych – Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami;
e) Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
f) Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem