Pytania i odpowiedzi-zapytanie ofertowe

przez | 31 sierpnia 2017


31.08.2017r.
Pytania z dn. 25.08.2017r.
Dzień dobry.

W odniesieniu do zapytania ofertowego procedura wyboru wykonawcy- szkolenie ABC przedsiębiorczości, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy szkolenie „ABC przedsiębiorczości” będzie organizowane w każdym powiecie wskazanym w zapytaniu ofertowym?
2. Ile osób będzie uczestniczyć w szkoleniu w poszczególnym powiecie?
3. W jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach ma być realizowane szkolenie?
4. Co należy rozumieć przy zapewnieniu cateringu dla Uczestników Projektu w postaci lunch/obiad/kolacja? Czy ma to dotyczyć tylko wyboru nazewnictwa formy cateringu dostosowanej do pory realizacji szkolenia?
5. Czy w projekcie będą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami? Jeśli tak to jakimi?
6. Czy Wykonawca w dniu podpisania umowy musi wystawić na rzecz Zamawiającego weksel in blanco, czy może w zamian poświadczyć odpowiednim dokumentem o dysponowaniu przez Firmę środkami finansowymi na koncie?
7. Czy przez min. 12 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych trenera należy rozumieć ciągłość pracy przez okres 12 miesięcy w czasie 3 lat, czy są dopuszczalne przerwy w wykonywaniu obowiązków  zawodowych trenera w okresie ostatnich 3 lat?
Odpowiedzi:
Dzień dobry.
ad.1 Z racji tego, iż Uczestniczki Projektu zamieszkują różne powiaty, zajęcia powinny być zorganizowane w miejscu względnie najbliżej miejsca ich zamieszkania, z uwzględnieniem ich mobilności.
ad.2 Przewidziane są 2 grupy średnio 15osobowe, łącznie 30 osób.
ad.3 Szkolenie przewidziane jest od poniedziałku do niedzieli, w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestniczek Projektu, średnio 7 spotkań po średnio 6 godzin.
ad.4 Będzie to raczej obiad, niezależnie od tego czy zajęcia rozpoczną się rano czy np. o godz.12.
“Zapewnienie cateringu dla Uczestniczek Projektu w postaci przerwy kawowej oraz lunchu/obiadu/kolacji tj. dwa dania (zupa i drugie danie) i napój. Przez „przerwę kawową” rozumie się: kawę, herbatę, wodę gazowaną i niegazowaną (co najmniej 0,5 litra na osobę/spotkanie), soki, cukier, śmietankę do kawy, drobne słodkie lub słone przekąski, ciastka kruche, kanapki. Przez lunch/obiad/kolację rozumie się: zupę (min. 200ml) i drugie danie składające się z porcji mięsa (co najmniej 150 gram na osobę), ziemniaków (co najmniej 150 gram na osobę), ryżu (co najmniej 150 gram na osobę) lub frytek (co najmniej 150 gram na osobę) oraz surówki (co najmniej 150 gram na osobę) oraz napój. Wykonawca zapewni również niezbędne naczynia, sztućce, a także zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń najpóźniej 30 minut po zakończeniu szkolenia. Dostarczone dania muszą być ciepłe i świeże.”
ad.5 Tak.  Projekt obejmuje wsparciem osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
ad.6 Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco1, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz
2) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę.
ad.7 Wykazane doświadczenie musi wynosić min. 1 rok w przeciągu 3 ostatnich lat, są dopuszczalne przerwy w wykonywaniu obowiązków zawodowych trenera w okresie ostatnich 3 lat, okresy wykazanego doświadczenia nie mogą się pokrywać.
Pytanie z dn. 28.08.2017r.
Dzień dobry.

W odniesieniu do zapytania ofertowego procedura wyboru wykonawcy- szkolenie ABC przedsiębiorczości, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:
1. Czy dopuszczalne jest przy wykazywaniu realizacji usług szkoleniowych powoływanie się przez wykonawcę na referencje w zakresie wiedzy i doświadczenia dotyczące osób trzecich w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
 Odpowiedź:
ad.1 W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu  dopuszczalne jest przy wykazywaniu realizacji usług szkoleniowych powoływanie się przez wykonawcę na referencje w zakresie wiedzy i doświadczenia dotyczące osób trzecich.
 .