Dokumenty Rekrutacyjne

By | 4 września 2017

EFS_3_znaki_kolor
Data wpisu: 4.09.2017r.
Rekrutacja do projektu
Projekt skierowany jest do 48 osób (min. 24 kobiet) niepełnosprawnych, w wieku 18-67 lat, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) z powiatów:  chełmski, biłgorajski, łęczyński, zamojski, miasto Chełm, miasto Zamość, osób pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w III grupie osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ).
Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia.
Rekrutacja   będzie   otwarta,   ciągła,   prowadzona   na   terenie   województwa   lubelskiego w powiatach objętych wsparciem tj. w powiatach chełmskim, biłgorajskim, łęczyńskim, zamojskim, miasto Chełm, miasto Zamość, w okresie IX- XI.2017 (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników przewidzianych w projekcie).
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów osobiście do Biura  Projektu  lub przesłać pocztą listowną.    
Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

 1. Formularz rekrutacyjny (pobierz )
 2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej (pobierz)
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia
 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poświadczające bycie osobą bezrobotną w III grupie osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub oświadczenie potwierdzające bycie w III grupie osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w przypadku osób które nie otrzymają takiej informacji na zaświadczeniu z Urzędu Pracy
 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (pobierz)
 6. Zobowiązanie do przekazywania informacji dotyczącej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (pobierz)
 7. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (pobierz)
 8. Ankieta potrzeb – usprawnień (pobierz)

 
Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

 • spełnienie wymogów formalnych,
 • zapoznanie się regulaminem projektu (pobierz Regulamin)
 • złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.