Zwrot kosztów dojazdu

By | 4 września 2017

EFS_3_znaki_kolor
Data wpisu: 4.09.2017r.
Zwrot kosztów dojazdu – Regulamin Projektu §6
W ramach projektu „Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!” przewidziany jest zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, na wsparcie:

  • diagnoza potrzeb UP,
  • warsztaty kompetencji społecznych,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia zawodowe,
  • staż zawodowy,
  • pośrednictwo pracy.

Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie w wysokości 10,00 zł za dzień. W przypadku udziału Uczestnika/czki Projektu w stażu, zwracany będzie koszt 100,00 zł za miesiąc uczestnictwa.
Refundację kosztów dojazdu będą mogli uzyskać Uczestnicy/czki Projektu, którzy nie dysponują dodatkowymi środkami finansowymi na dojazd do miejsca odbywania zajęć, dojeżdżający zarówno z tej samej miejscowości, jak i innej niż ta, w której będą odbywały się zajęcia o ile trasa od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć jest zbyt duża i uniemożliwia przebycie tej trasy pieszo.
Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym  przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie na zwrotach kosztów dojazdu Projektodawca zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów poniesionych przez uczestników projektu.
W celu rozliczenia i otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu:
a) poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu,
b) biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub biletu okresowego/kserokopię biletu miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem)
Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Organizator Projektu nie będzie zwracał za nie środków finansowych.
Zwrot poniesionych kosztów zostanie przekazany na rachunek bankowy podany we wniosku.
Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego Uczestnika/czki Projektu na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.
Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pobierz)
  2. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu (pobierz)