Dokumenty rekrutacyjne

przez | 5 września 2017

3 EFS logo
Data publikacji: 5.09.2017r.
Rekrutacja do projektu
Projekt skierowany jest do 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na obszarze województwa pomorskiego, w tym co najmniej 80% (tj. łącznie min. 77 UP) łącznie będą stanowiły kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa pomorskiego, w trybie ciągłym od 01.09.2017 r. do 31.12.2017r., średnio po 24 osoby w miesiącu.
Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu w procesie rekrutacji:

  1. Formularz rekrutacyjny (pobierz)
  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej (pobierz)
  3. Zaświadczenie z urzędu pracy (w przypadku osób o statusie osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy)
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób niepełnosprawnych) oraz ankieta potrzeb dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
  5. Świadectwo pracy z informacją o przyczynie zwolnienia/ zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracownika (pobierz)  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  • spełnienie wymogów formalnych
  • zapoznanie się z Regulaminem Projektu (pobierz) oraz złożenie kompletu dokumentów listownie lub osobiście w siedzibie Biura Projektu
  • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.