Rekrutacja

By | 11 września 2017

Logo Lubelskie
 
29.11.2017r.
Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych Uczestników oraz Uczestniczki do czwartej grupy w ramach projektu „Przez wiedzę do integracji”.
GRUPA 4
13.11.2017r.
Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych Uczestników oraz Uczestniczki do trzeciej grupy w ramach projektu „Przez wiedzę do integracji”.
GRUPA 3
06.11.2017r.
Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych Uczestników oraz Uczestniczki do pierwszej oraz drugiej grupy w ramach projektu „Przez wiedzę do integracji”.
GRUPA 1
GRUPA 2
11.09.2017
Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. lubelskiego, w powiatach: M. Lublin, lubelskim, lubartowskim, kraśnickim oraz świdnickim; w sposób ciągły, w terminie 09.2017-10.2017, do momentu zrekrutowania łącznie 4 grup śr.12 osobowych.       
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu https://projektyterra.pl/przez-wiedze-do-integracji/ oraz w siedzibie Biura Projektu. W razie konieczności dokumenty zgłoszeniowe będą wysyłane pocztą tradycyjną/mailowo do Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu wykazującego chęć udziału w projekcie.
Kandydat/ka na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w pierwszej kolejności zobowiązany/a jest do zapoznania się z Regulaminem Projektu.
W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą:

  1. Formularz zgłoszeniowy,
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia,
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
  4. Ankieta potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
  5. Zobowiązanie do przekazania informacji na temat statusu po zakończeniu udziału w projekcie,
  6. Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 
Rekrutacja będzie składała się z dwóch etapów:
ETAP 1
ocena formalna złożonych dokumentów: ocenie podlegają dokumenty kompletne, wypełnione prawidłowo, podpisane czytelnie, z dołączonymi załącznikami. W przypadku braku kompletu dokumentów, brakujących informacji lub załączników kandydaci/kandydatki na Uczestników/Uczestniczki Projektu zostaną wezwani jednorazowo do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Organizatora Projektu.
ETAP 2
ocena merytoryczna, po pozytywnej ocenie formalnej. Ocenie podlegać będzie poziom wykształcenia, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.
Proces rekrutacji prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.
Uwzględniając zasadę równości szans płci i niedyskryminacji dodatkowe punkty zostaną przyznane kobietom, jak również priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne należące do III grupy osób sprofilowanych (w Urzędzie Pracy) jako osoby oddalone od rynku pracy, oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane są potwierdzić na stosownym oświadczeniu dostarczonym przez Organizatora Projektu spełnienie kryteriów grupy docelowej, a staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą punktów, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Utworzona zostanie lista rezerwowa (6 osób), która będzie mogła być wykorzystana w sytuacji rezygnacji osoby z listy podstawowej (kolejność wg liczby punktów), do czasu ukończenia zadania 1, tj. Diagnoza potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu (Stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/Indywidualny Plan Działania). W sytuacji takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

O wynikach procesu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie i/lub listownie i/lub mailowo.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.