Stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu

przez | 16 września 2017

3 EFS logo
Data publikacji: 16.09.2017r.
Stypendium szkoleniowe
Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Stypendium szkoleniowe w ramach projektu ,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy” przysługuje w wysokości maksymalnej:

 • Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji  kluczowych (kompetencje cyfrowe)  48h (8 spotkań po 6 godzin): 319,17 zł,  (997,40 zł‚ x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin szkoleniowych) brutto za cały kurs.
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych 96h (12 spotkań po 8 godzin): 638,34 zł,  (997,40 zł‚ x liczba godzin szkoleniowych/150 godzin szkoleniowych) brutto za cały kurs (w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się netto).

Stypendium stażowe
W okresie odbywania stażu Stażyście/stce przysługuje miesięczne stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.
Uczestnikowi/czce projektu przysługuje stypendium w wysokości 997,40 zł brutto (w przypadku stypendium za staż kwota brutto równa się netto) za każdy pełny miesiąc.
Stypendium stażowe za niepełny miesiąc naliczane będzie proporcjonalnie.
Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności.
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
 • podlegają ubezpieczeniom  zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika/czkę Projektu dokumentu ,,Oświadczenie osoby pobierającej stypendium” (załącznik nr 9), w przypadku gdy będzie to wymagane zgłosi Uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki.
 Zwrot kosztów dojazdu
W ramach projektu przewiduje się zwrot  kosztów dojazdu dla wszystkich 96 UP, na wsparcie w ramach zadań:

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia w zakresie nabywania kompetencji kluczowych (kompetencje cyfrowe),
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/rynkowych,
 • Staże zawodowe.

Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie w wysokości   10,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie koszt 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego).
Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.
Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/staż niezbędne jest złożenie  przez Uczestnika/czkę Projektu:

 • poprawnie wypełnionego  Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (załącznik nr 6) lub Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu na staż  (załącznik nr 7).
 • biletów komunikacji zbiorowej w obie strony z jednego dnia (w przypadku zajęć) lub kserokopii  biletu okresowego/biletu miesięcznego (w przypadku dojazdu na staż) wraz z Zaświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie (załącznik nr 8) (lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z aktualnym cennikiem).

Szczegółowe informacje nt. stypendium szkoleniowego, stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu zawarte są w Regulaminie Projektu.
Regulamin Projektu
OŚWIADCZENIE osoby pobierającej stypendium
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż
Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu