Twój Cel Praca – Efekty Projektu

przez | 31 stycznia 2018

Celem głównym projektu jest wyższa konkurencyjność na rynku pracy oraz zdolność do zatrudnienia 120 osób z obszaru woj.łódzkiego,pow.29 rż, bez pracy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy(os.pow.50 r.ż, os.długotrwale bezrobotne, kobiety, os.z niepełnosprawnościami, os.o niskich kwalifikacjach) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, w okresie od 01.01.2017 -31.12.2017.
Projekt „Twój Cel-Praca!” zakłada osiągnięcie następujących efektów:
a) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (min 45% z 48)
b) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie(min 45% z 36)
c) Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie(min 37% z 12)
d) Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie(min 40% z 72)
e) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie(min 30% z 72)
f) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie(min 30% z 48)
g) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie(min 30% z 36)
h) Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie(min 30% z 12.
i) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (min 30% z 120)
j) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (min 45% z 120)
Rezultaty trwałe:
Rezultatem projektu będzie nabycie przez UP kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz podjęcie przez nich zatrudnienia. Zapewniona zostanie  trwałość projektu poprzez realizację szkoleń zawodowych,które zakończą się podejściem do egzaminu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Certyfikaty wydane zostaną bezterminowo.Projekt w trwały sposób wpłynie także na poprawę sytuacji kobiet oraz ON na rynku pracy.
Trwałość projektu:

  • podjęcie zatrudnienia na okres min.3mies.(efektywność zatrudnienia)
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych…-certyfikat wydawany bezterminowo.