Zwrot kosztów dojazdu

przez | 6 czerwca 2018

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje dla 30% Uczestników/czek projektu. Poniżej dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne, szkolenia i staże.

Wniosek o zwrot kosztu dojazdu na zajęcia indywidualne oraz szkolenie – Pobierz

Wniosek o zwrot kosztu dojazdu na STAŻ – Pobierz

Uwaga!!! Zgodnie z regulaminem Projektu

§7 Zwrot Kosztów Dojazdu

1.W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla 18 UP (30% UP), średnio dla 3 osób z każdej grupy, na wsparcie w ramach zadań:

-Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) jako obowiązkowy element wsparcia,

-Poradnictwo psychologiczne indywidualne,

-Szkolenia zawodowe,

-Pośrednictwo pracy (w tym coaching indywidualny

-Staże zawodowe.

  1. Zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia, zwracany będzie w wysokości średnio 15,00 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie koszt średnio 100,00 zł za miesiąc (w przypadku niepełnego miesiąca będą naliczane proporcjonalnie do wysokości ceny 1 przejazdu na podstawie biletu miesięcznego). W przypadku złożenia większej ilości wniosków, decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów do zwrotu kosztów dojazdu.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie na danej pozycji w budżecie, Realizator projektu przewiduje wypłatę zwrotu kosztów dojazdu dla większej liczby Uczestników Projektu. Realizator projektu zakłada możliwość wypłaty rzeczywistych kosztów, zwrotów kosztów dojazdu poniesionych przez uczestników projektu.

 

  1. Uczestnik/czka projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/stażu.
  2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
  3. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia/stażu niezbędne jest złożenie przez Uczestnika/czkę Projektu:
  4. a) poprawnie wypełnionego Wniosku   o zwrot kosztów dojazdu.

 

  1. b) biletów komunikacji publicznej w obie strony z jednego dnia (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe, bilety komunikacji miejskiej, bilety komunikacji podmiejskiej lub zaświadczenie przewoźnika publicznego np. PKS o koszcie przejazdu na danej trasie), jednorazowych lub miesięcznych, rozliczanych odpowiednio za czas trwania stażu (koszt biletu miesięcznego/30 dni x ilość dni stażu). W sytuacji kiedy koszt biletu miesięcznego jest przeznaczony jedynie na cel odbycia stażu (UP dojeżdża w nowe miejsce poza miejsce zamieszkania) możliwe jest kwalifikowanie całego kosztu biletu bez stosowania kalkulacji wskazanej powyżej.

  2. Koszt biletu okresowego/miesięcznego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego/miesięcznego.

  3. Bilety muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich uszkodzenia Organizator nie będzie zwracał za nie środków finansowych.

  4. Organizator zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na rachunek bankowy podany we wniosku.

  5. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danego Uczestnika/czki na zajęciach w postaci podpisu na liście obecności.