TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie„Aktywna postawa to rozwój!”Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. – 30.04.2019r.

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne Działania: 11.1 Aktywne włączenie
CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesiona aktywność społeczno-edukacyjno-zawodowa oraz zwiększona zatrudnialność wśród 48 (min. 29 kobiet/19 mężczyzn) UP. Cel projektu zostanie osiągnięty w terminie 07.2018 – 02.2019 r. poprzez zrealizowanie kompleksowego wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym.Grupę docelową stanowi: 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), w szczególności:

- osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2014r. o promocji zatrudnienia i IRP został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP) – max. 20% (10 UP)

- osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo) - min. 80% (38 UP)


Zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na terenie obszarów objętych programem rewitalizacji.

W tym:

 Min. 60% UP (29 UP) – kobiety

 Min 5% (min. 3 UP) – osoby z niepełnosprawnościami (ON)(w tym zaburzeniami psychicznymi)GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU.

Indywidualna ścieżka reintegracji w ramach której przeprowadzona będzie diagnoza potrzeb UP i stworzenie dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ścieżki reintegracji, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Diagnoza potrzeb zostanie przeprowadzona dla każdego z 48UP i stworzona ścieżka reintegracji. Jedno spotkanie z doradcą zawodowym(3h) i psychologiem(2h) w formule 1/1.Celem diagnozy jest opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji(IŚR) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb UP.

Dla UP zostanie opracowany zestaw zindywidualizowanych form wsparcia, z których będzie korzystał wramach projektu jak i poza nim.Dodatkowo zostanie zastosowanych 5 usług aktywnej integracji:


1. Poradnictwo psychologiczne, zgodnie ze ścieżką reintegracji, spotkania indywidualne - Spotkania indywidualne z psychologiem (8h/UP, 8spotkań, śr.2x w m-cu) będą miały na celu likwidację psychologicznych barier oraz wewnętrznego oporu wśród UP przed podjęciem zatrudnienia. UP poznają techniki asertywności w życiu prywatnym i zawodowym oraz radzenia sobie ze stresem. Zadaniem poradnictwa jest zwiększenie poczucia własnej wartości, odbudowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia osoby, która wychodzi z wykluczenia, uświadomienie jej posiadanych umiejętności i możliwości.


2. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, wsparcie grupowe i indywidualne (coaching) wsparcie grupowe - [24h/gr.,4spot.po 6h,śr.1x w tyg.] oraz wsparcie indywidualne - coaching - [śr.5h/UP, 5spot. po 1h, śr.1x w miesiącu] Działanie wpłynie na przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencjispołecznych, samodzielności i aktywności społecznej odbiorców projektu. Działania grupowe będą szansą na konfrontację poznanych metod i technik współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, czy teżweryfikacji umiejętności komunikacyjnych.


3. Szkolenie zawodowe z modułem komputerowym - śr.120h/gr [80h-szkolenie zawodowe + 40h szkolenie komputerowe] (15spotk.po śr.8,śr.4-5x w tyg.) u których zdiagnozowano potrzebę nabycia, aktualnych na rynku pracy, kwalifikacji. Szkolenia zawodowe będą zgodne z predyspozycjami, potencjałem, kwalifikacjami UP i zapotrzebowaniem na lubelskim/lokalnym rynku pracy.


4. Pośrednictwo pracy 10h/UP,5 spotkań po 2h. W zależności od potrzeb UP korzystać będą z pomocy pośrednika, którego celem będzie pozyskanie ofert pracy. Wsparcie polega na pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia. UP objęci pośrednictwem uzyskają min.2 oferty pracy odpowiadające kwalifikacjom i odbędą min.2 rozmowy kwalifikacyjne


5. 3 miesięczny staż zawodowy w wymiarze 40h/tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem – 35h/tydzień)ZAKRES pomocy pośrednika pracy:

a) pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,

b) udostępnianie ofert pracy UP,

c) inicjowanie i organizacja spotkań pracodawców z UP

d) opracowywanie CV, listu motywującego ,próbne rozmowy kwalifikacyjneW ramach stażu Uczestnicy Projektu otrzymają:

a) stypendium stażowe,

b) ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

c) zwrot kosztów dojazdu,

d) szkolenie BHP.

Zajęcia grupowe będą realizowane w grupach średnio 12 osobowychDODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- materiały szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia,

- stypendium szkoleniowe,

- stypendium stażowe,

- profesjonalną kadrę wykładowców (doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów szkoleń zawodowych)

- catering na szkoleniu zawodowym oraz podczas warsztatów kompetencji społecznych,

- ubezpieczenie NNW na czas stażu oraz badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- certyfikatECCC lub równoważnym po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowegoPlanowane efekty:

Założeniem projektu jest osiągniecie następujących efektów wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- min 16 Uczestników/czek Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,

- min. 18 Uczestników/czek będzie poszukiwało pracy

- min. 12 Uczestników/czek podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu


Wartość projektu: 816 614,30 PLN


Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 830 280,17 PLN
KONTAKT:

Projekt „Aktywna postawa to rozwój!”

e-mail: aktywnapostawa@terra-szkolenia.pl

tel. 699-670-251

ul. Skromna 5, 20-704 Lublin


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl