TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie


,,Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 60% UP-tj. 58 UP).

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.

 

 


W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:


DORADZTWO ZAWODOWE połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania x 2 godz.


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- indywidualne spotkania z psychologiem dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania x 2 godz.


POŚREDNICTWO PRACY– na każdym etapie realizacji IPD uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy


WARSZTATY W ZAKRESIE TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – mające na celu nabycie lub wzrost umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 5 spotkań grupowych x 4 godz.


SZKOLENIA W ZAKRESIE NABYWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (CYFROWYCH) – mające na celu nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. kompetencji cyfrowych, 8 spotkań grupowych x 6 godz., stypendium szkoleniowe


SZKOLENIA PROWADZĄCE DO PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH/RYNKOWYCH – mające na celu nabycie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, 12 spotkań grupowych x 8 godz., stypendium szkoleniowe


STAŻE ZAWODOWE – 160 godz./m-c przez 3 miesiące, 5 razy w tygodniu po 8 godz., stypendium stażowe. Celem zadania jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.


Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.05.2019

 

Całkowita wartość projektu: 1 444 998,53 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 228 248,75 zł  KONTAKT:
,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
e-mail: azymutnazatrudnienie@terra-szkolenia.pl
tel: 699 670 246

  

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl