TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”

 

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u 84 os. (51K/33M, w tym min. 10% Uczestników Projektu będą stanowić osoby niepełnosprawne, 30% osoby o niskich kwalifikacjach, 20% osoby powyżej 50 roku życia) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, dla których zg. z ust. z dn. 20 IV 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), uczące się/pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu KC, na obszarze ŁOM, tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski od 04.2017 do 02.2018.


Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2017 do 28 lutego 2018 r.

 

Główne rezultaty:
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 36% biernych zawodowo
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – min. 30% Uczestników Projektu
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 60% Uczestników Projektu

 


Główne działania przewidziane w projekcie:
⦁ Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego, m.in., poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz indywidualnych planów działań
⦁ Mentoring
⦁ Jobcoaching
⦁ Teambuilding – integracja grupy
⦁ Szkolenie zawodowe
⦁ Staż zawodowy
⦁ Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu: 1 495 721,14 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 420 935,08 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT:
Biuro projektu
„Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”
ul. Piłsudskiego 7, 95-200 Pabianice
e-mail: badzaktywny@terra-szkolenia.pl
tel.: + 48 502 496 133

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl