TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

„Bądź aktywny!”

RPMA.09.01.00-14-9621/17
projekt realizowany jest od 31.08.2018r. do 31.08.2019 r., w ramach:


Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej 72 osób lub rodzin (44 kobiet, min. 11 osób niepełnosprawnych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powyżej 18 roku życia, uczących się, pracujących, zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego, poprzez udział w Projekcie i otrzymanie przez Uczestników/czki Projektu (UP) kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzącego do zrealizowania efektywności zatrudnieniowej przez min. 22% UP oraz efektywności społecznej przez min. 34% UP zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupę docelową stanowią 72 osoby ( 44 kobiety i min. 11 osób niepełnosprawnych) powyżej 18 roku życia:
- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uczące się, pracujące, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu KC), należące do jednej lub kilku z wymienionych grup:
• osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
• osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
• osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego, tj:
- 58 osób biernych zawodowo (min. 80% UP) oraz 14 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy (20% UP) w tym:
- 11 osób z niepełnosprawnościami (min. 15% UP);
- 44 kobiety (60% UP).

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020-(zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) oraz osoby z niepełnosprawnościami.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK :

1. Warsztaty rozwoju osobistego „Jestem ważny” połączone z utworzeniem ścieżki reintegracji (okres realizacji: I tura średnio 24 UP – 10-12.2018r., II tura średnio 24 UP – 11.2018-01.2019r., III tura średnio 24 UP 12.2018r.-02.2018r.)
W ramach zadania zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji, która będzie uwzględniała diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb danego UP. Zadanie rozpocznie się od podpisania przez UP dokumentu analogicznego do kontraktu socjalnego, określającego uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej UP.
CZĘŚĆ I: 4 godziny zegarowe indywidulane na Uczestnika/Uczestniczkę, tj. 2 spotkania po 2 godziny, raz w tygodniu.
CZĘŚĆ II: 8 godzin zegarowych indywidualnych na Uczestnika/Uczestniczkę, tj. 8 spotkań po 1 godzinie, średnio raz w tygodniu.

2. Poradnictwo zawodowe grupowe (okres realizacji: I tura: 10.2018 r. (średnio 2 grupy), II tura: 11.2018r. (średnio 2 grupy), III tura: 12.2018r (średnio 2 grupy)
Dzięki poradnictwu zawodowemu Uczestnicy/czki Projektu będą mieli zdiagnozowane predyspozycje i uzdolnienia zawodowe (z wykorzystaniem WOPZ). Ponadto zostaną określone ich zainteresowania i preferencje zawodowe. Z pomocą doradcy zawodowego zostaną przygotowane dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny), UP zostaną przygotowani do spotkania z potencjalnym pracodawcą oraz poszerzą wiedzę dotyczącą specyfiki pracy w różnych zawodach, rynku pracy itp., zapoznają się z technikami rekrutacyjnymi (assesment center).
- 10 godzin zegarowych na 1 grupę średnio 12 osobową (łącznie 6 grup), tj. 2 spotkania po 5 godzin zegarowych.

3. Pośrednictwo pracy (okres realizacji: I tura: 10.2018r - 03.2019r.(śr.24os.), II tura: 11.2018r -04.2019r. (śr.24os.), III tura: 12.2018r - 05.2019r. (śr.24os.).
Podczas spotkań pośrednik pracy przedstawi każdemu Uczestnikowi/czce minimum 2 oferty pracy na miesiąc, związane z jego kwalifikacjami, doświadczeniem i predyspozycjami. Będzie inicjował spotkania Uczestników/czek z pracodawcami. Ponadto pośrednik pracy będzie udostępniał pracodawcom poszukującym pracowników informacje o Uczestnikach/czkach pod kątem ewentualnego ich zatrudnienia.
- 6 godzin zegarowych indywidulanych na Uczestnika/Uczestniczkę, tj. 6 spotkań po 1 godzinie, średnio 1 spotkanie na 1 miesiąc.

4. Zajęcia socjoterapeutyczne „W grupie siła” (okres realizacji: I tura: 10 - 11.2018r. (średnio 2 grupy), II tura: 11 - 12.2018r. (średnio 2 grupy), III tura: 12.2018r - 01.2019r. (śr. 2 gr.).

Zajęcia socjoterapeutyczne będą polegały na organizowaniu przez osobę prowadzącą takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które dostarczą Uczestnikom/czkom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych. Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na zachowania społeczne. Zajęcia będą miały na celu wyeliminowanie zachowań społecznie niepożądanych i kształtowanie zdrowych, satysfakcjonujących relacji Uczestników/czek z różnymi grupami społecznymi, w których funkcjonują. Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę potencjalnych Uczestników/czek – nabycie kompetencji i umiejętności społecznych.
- 18 godzin na 1 grupę (średnio 12 osobową), tj. 6 spotkań po 3 godziny zegarowe.

5. Poradnictwo prawne i obywatelskie dla 30%UP (22 osób) (okres realizacji: 10.2017 - 05.2019 r..)

Uczestnicy/czki będą mieli możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego w zakresie: spraw administracyjnych, spraw cywilnych, spraw rodzinnych, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych, spraw związanym z ciążą i urodzeniem dziecka (w tym prawa rodzicielskie, uprawnienia pracownicze, zasiłki itp.).
- 3 godziny na Uczestnika/czkę, tj. 3 spotkania po godzinie zegarowej.

6. Szkolenia zawodowe (okres realizacji: I tura: 11-12.2018r. (średnio 2 grupy), II tura: 12.2018r.-01.2019r. (średnio 2 grupy), III tura: 01-02.2019r. (średnio 2 grupy)

Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie określona w toku realizacji projektu będzie ona dostosowana do potrzeb Uczestników/czek Projektu, możliwości i zainteresowań wynikających z Indywidualnego Planu Działania oraz będzie wynikała z aktualnych potrzeb rynku pracy (na podstawie m.in. najbardziej aktualnego na dzień realizacji projektu Barometru Zawodów oraz ogłoszeń o pracę itp.). Szkolenia poprawią sytuację zawodową Uczestników/czek oraz zwiększą ich szanse na rynku pracy. Efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
- 80h na 1 grupę, tj. 10 spotkań po 8 godzin lekcyjnych na 6 grup, średnio 2-3 razy w tygodniu.

7. Staż zawodowy trwający 3 miesiące dla 72 UP (okres realizacji: I tura: 01 - 03.2019r. (średnio 24 os.), II tura: 02 - 04.2019r. (średnio 24 osoby), III tura: 03-05.2019r. (średnio 24 osoby).

Staż zawodowy realizowany będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10.03.2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014) oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy trójstronnej, której stroną będzie co najmniej stażysta, Wnioskodawca oraz podmiot przyjmujący na staż według programu określonego w umowie (program stażu będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek, zgodnie z indywidualną ścieżką rozwoju) oraz która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym: okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania pracy, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu. Stażysta wykona swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu przewidziano stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW. Staż zawodowy trwać będzie 3 miesiące dla 72 Uczestników/czek Projektu (max. 40 godzin/tydzień, 8 godzin dziennie; dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – max. 35 godzin/tydzień, 7 godzin/dzień). Celem stażu będzie nabycie/zwiększenie doświadczenia zawodowego Uczestników/czek Projektu.


W ramach projektu Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu,
- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP przy zadaniu 1, 2, 3, 4, 6 oraz 7 oraz dla 30% UP przy zadaniu 5,
- profesjonalną kadrę doradców, trenerów,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
- catering podczas spotkań grupowych,
- możliwość uzyskania certyfikatu po ukończeniu szkolenia.


Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest:
- Udział w projekcie umożliwi min. 34% UP (25 osób) osiągnięcie efektywności społecznej oraz minimum 22% UP (16 osób) efektywności zatrudnieniowej.
- Udział w projekcie umożliwi min. 16 UP uzyskanie kwalifikacji, min. 33 UP będzie poszukiwać pracy, a min. 22 UP podejmie zatrudnienie.
- Udział w projekcie umożliwi podjęcie zatrudnienia 12% UP o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Projekt przyczyni się więc do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 9.1 Aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Wartość projektu: 1 006 348,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 805 078,56 PLN

Okres realizacji projektu: 31.08.2018-31.05.2019.


KONTAKT:
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Projekt „Bądź aktywny”
e-mail: badz-aktywny@terra-szkolenia.pl
Tel.: 519 560 135

Siedziba Beneficjenta: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl