Archiwum kategorii: aktywna postawa to rozwoj

Zapytania ofertowe

Data wpisu 15.11.2018r. Szanowni Państwo, Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania Szkolenia zawodowe z modułem komputerowym dla 48 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. 4 grupy śr. 12 osobowe dla Uczestników Projektu w ramach projektu Aktywna postawa to rozwój! nr RPLU.11.01.00-06-0113/17 W toku oceny ofert do realizacji zadania wybrano Konsorcjum KDK INFO Spółka z ograniczoną… Czytaj dalej »

Dokumenty Rekrutacyjne

Data wpisu: 6.07.2018r. Rekrutacja do projektu Projekt skierowany jest do 48 osób (29K/19M) osób powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym1 ( w tym min. 5% osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w mieście Biała Podlaska w szczególności na… Czytaj dalej »

Aktualności

Data wpisu: 4.03.2019r. Szanowni Państwo Przypominamy, że Podstawą do wypłaty stypendium stażowego za miesiąc LUTY jest dostarczenie podpisanej przez Uczestnika/czkę Projektu listy obecności. Przypominamy o konieczności dostarczania List obecności do Organizatora Stażu – firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński. Listy można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub wysłać pocztą na adres Biura lub siedziby… Czytaj dalej »