TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie


„Otwarci na zmiany”

RPMP.09.01.02-12-0208/17.


OPIS PROJEKTU  

Do projektu „Otwarci na zmiany” zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym
w szczególności:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) lub pracujących lub uczących się na terenie Woj. Małopolskiego.

UP należeć będą dodatkowo co najmniej do jednej z następujących podgrup:
• osoby dla których ustalono III profil pomocy(zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.z 2016r.poz.645,z późn.zm.)-min.31os.,
•  osoby z niepełnosprawnościami-min.3os.

Projekt zakłada wsparcie dla co najmniej 31os. będących mieszkańcami powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj.: powiatu proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów,
dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.Grupę docelową stanowi 60 osób (min.36 K):
- 51 osób bezrobotnych (min. 31 K) w tym 31 osób ( min. 19 K) dla których ustalono III profil pomocy,
- 9 osób biernych zawodowo (min. 5 K).
- min. 31 osób (min. 19 K) zamieszkujących ( w rozumieniu KC) następujące powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.CELEM GŁÓWNYM jest podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia w grupie 60os.(min. 36kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o cechach zgodnych z grupą docelową.
Cel zrealizowany zostanie w okresie od I do XII 2018r., poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w zakresie reintegracji społeczno-edukacyjnej lub społeczno-zawodowej.


ZADANIA:
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji (60 UP – 6h/os)
Poradnictwo psychologiczne (33 UP – 8h/os)
Coaching z zakresu zarządzania czasem (12 UP – 10h/os)
Poradnictwo pedagogiczno-wychowawcze (18 UP – 12h/os)
Pośrednictwo pracy (40 os – 8h/UP)
Trening kompetencji i umiejętności społecznych (60 UP – 32h/grupę)
Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (60 UP – 102h/grupę)

Staże zawodowe (40 UP – 3 miesiące/os)

REZULTATY:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (po opuszczeniu programu):
- pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (17os.),
- poszukujących pracy (8os.),
- które uzyskały kwalifikacje(13os.).Wartość projektu „Otwarci na zmiany” 891,552.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Otwarci na zmiany” 846,974.40 PLN


Okres realizacji projektu  01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

 


Serdecznie zapraszamy do uzupełniania formularzy rekrutacyjnych,
które znajdują się w zakładce
Dokumenty rekrutacyjne.
KONTAKT:
Projekt „Czas na aktywność!”
e-mail: czasnaaktywnosc@terra-szkolenia.pl
tel.   514-043-133

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl