TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie

„Dobry start dla Młodych”

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia u 60 osób młodych (36 kobiet/24 mężczyzn) zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP od 15.02.2016 do 31.12.2016 r.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia::

 

  • - Identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy z Indywidualnym Planem Działania
  • - Pośrednictwo Pracy
  • - Szkolenia zawodowe,, zakończone egzaminem zewnętrznym VCC, do wyboru: Przewodnik turystyczny, Animator wycieczek, Pracownik biura podróży, Pracownik działu logistyki, Elektromonter linii kablowych, Asystent seniora, Monter systemów i urządzeń energii odnawialnej, Sortowacz surowców wtórnych
  • - Staż zawodowy
  •  

  • Planowanym efektem realizacji projektu jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 35% dla osób długotrwale bezrobotnych, 36% dla osób o niskich kwalifikacjach, 43% dla pozostałych uczestników.,

     

Wartość projektu „Dobry start dla Młodych”: 907 745,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Dobry start dla Młodych”: 862 345,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

KONTAKT:
„Dobry start dla Młodych”
e-mail: dobrystart@terra-szkolenia.pl
tel. 511 944 959


www.funduszeeuropejskie.gov.pl