TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekcie:

„Dojrzała aktywność-projekt dla osób 50+”
RPLB.06.02.00-08-0010/17

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest podniesienie potencjału zawodowego oraz promocja aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób (w tym min. 45 kobiet, 3 os. z niepełnosprawnościami) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, wyłącznie osoby bierne zawodowo po 50 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z obszaru woj. lubuskiego (osób fizycznych zamieszkujących obszar woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Zostanie to osiągnięte w okresie I-VIII 2018r.poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego wsparcia dla Uczestników/czek Projektu.


Wynikiem podjętych działań będzie zwiększenie mobilności na rynku pracy, poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy osób biernych zawodowo po 50 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych  oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie tychże osób. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez m.in.: zminimalizowanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (GD), przygotowanie do aktywności zawodowej, uzyskanie kwalifikacji zaw. pożądanych na rynku pracy w woj. lubuskim, zdobycie doświadczenia zaw. przez 36 os. Cel główny jest spójny z celami innych dok. strategicznych: -Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020-cel 1: Wzrost zatrudnienia, cel: 5: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli -Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020-cel strategiczny 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna, 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej (proj. wpisuje się w kierunek interwencji jak-wspieranie inicjatyw na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej oraz zasobu miejsc pracy).

Cele szczegółowe:
Odsetek osób z niepełnosprawnościami, która  uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 33% UP, tj. min. 1 osoba;
Odsetek osób w wieku 50 lat i więcej, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 33% UP, tj. 20 osób;
Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 38% UP, tj. 23 osoby;
– Odsetek kobiet, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 39% UP, tj. min. 18 osób;
-Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 41% UP, tj. 25 osób;
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 25 % UP, tj. 15 osób.


Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie wszystkie poniższe warunki:
- biernych zawodowo („m.in. emerytów, osób na świadczeniu przedemerytalnym, rencistów”) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne;
- zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
- w wieku powyżej 50 roku życia;
- o niskich kwalifikacjach - posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
Priorytetowo kwalifikowane będą:
-kobiety
-osoby z niepełnosprawnościami


W ramach projektu oferujemy dla wszystkich Uczestników/czek projektu:
-IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem). Spotkania będą  obejmować łącznie 6h/UP, tj. 3 spotkania indywidualne po 2h (średnio 1 w tygodniu). Wsparcie obejmuje 2 spotkania z doradcą zawodowym po 2h oraz 1 spotkanie z psychologiem trwające 2h.
Termin spotkań będzie ustalany indywidualnie z UP, w pierwszej kolejności dopasowanie dnia i godziny spotkania do możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet).


Celem tej formy wsparcia jest poznanie potrzeb, umiejętności (stanu wiedzy), doświadczenia, zdolności UP oraz predyspozycji do wykonywania danego zawodu i na tej podstawie określenie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.


-WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE (dopasowane do indywidualnych potrzeb, zdolności Uczestników/czek zdiagnozowanych podczas identyfikacji potrzeb,  oparte o bieżącą analizę ofert pracy w woj. lubuskim oraz Barometr Zawodów 2017). Szkolenia będą się odbywały średnio 64h/grupę, łącznie 8 spotkań grupowych po średnio 8h (średnio 2-3 razy w tygodniu). Szkolenia zawodowe będą dostosowanie dla kobiet, bez podziału na zawody: męskie i damskie.
Szkolenia będą miały formę zajęć teoretycznych jednak w razie zaistnienia takiej potrzeby program szkoleń zostanie poszerzony o formę zajęć praktycznych.
Projekt zakłada realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez instytucję z odpowiednią akredytacją na podstawie trzech przesłanek: walidacja, certyfikacja, rozpoznawalność/uznawanie w danym środowisku/branży/ sektorze i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.  Projekt zakłada certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego.

-KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY
. Wsparcie będzie obejmowało 4h/UP, tj. 4 spotkania indywidualne po 1h (średnio 1 raz na miesiąc) w  formie ciągłej (przez okres 4 m-cy) od zakończenia zadania 1 tj. IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA do końca projektu lub do odbycia przez UP 4h pośrednictwa pracy. Terminy będą ustalane indywidualnie z UP (w pierwszej kolejności dopasowanie dnia i godziny spotkania do możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet). Usługa pośrednictwa pracy będzie prowadzona przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez właściwy ze względu na jej siedzibę Marszałka województwa (zgodnie z kryterium dostępu nr 4).

Usługa pośrednictwa pracy będzie polegała na:
-udzielaniu pomocy uczestnikowi projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
-pozyskiwaniu ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku od pracodawców i udostępnianie ich uczestnikom projektu,
-inicjowaniu i organizowaniu kontaktów Uczestników z pracodawcami,
-udostępnianiu pracodawcom poszukującym pracowników informacji o Uczestnikach pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia.

W wyniku pośrednictwa pracy zostanie przedstawiona uczestnikowi projektu minimum 1 oferta pracy i odbędzie minimum 1 rozmowę kwalifikacyjną.Dodatkowo dla 36 osób zapewniamy 3 miesięczny staż zawodowy.
Staż zawodowy realizowany zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz Zaleceniami Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży.
Staż zawodowy odbywa się w oparciu o ustalony program. Przy ustalaniu programu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe UP.LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Ponadto zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe;
- stypendium stażowe;
- ubezpieczenie NNW podczas stażu zawodowego;
- opłacenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu;
- zwrot kosztów dojazdu przy:
                                      - IDENTYFIKACJI POTRZEB OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA,
                                       - WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIACH ZAWODOWYCH,
                                       - KOMPLEKSOWYM I INDYWIDUALNYM POŚREDNICTWIE PRACY
- catering podczas szkoleń grupowych;
- wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów;
- Certyfikację zewnętrzną po ukończeniu szkolenia zawodowego; 

Wartość projektu: 479 552,10 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 407 619,28  zł.


KONTAKT:
Tel. 519 560 135
e-mail:
 dojrzalaaktywnosc@terra-szkolenia.pl

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl