TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

 

„ DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU”

 

RPDS.08.03.00-02-0003/16

 

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych:


- w wieku od 30 roku życia;


- o niskich kwalifikacjach (9 UP), posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);


- uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;


- zamieszkujących obszary wiejskie- 40% (12 UP);


- posiadających gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych;


Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z KRUS do ZUS. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


W ramach projektu oferujemy:


- doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania;


- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opracowaniem i wdrożeniem biznes planu;


- szkolenia uzupełniające (do wyboru: szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości oraz skutecznego marketingu w przedsiębiorstwie)


- BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ W KWOCIE 23 TYŚ. ZŁ.


- FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE NA POKRYCIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI


- indywidualne usługi doradczo-szkoleniowe podczas prowadzenia działalności gospodarczej ze strony specjalistów do spraw prawnych, podatkowych i marketingowych;


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


W szczególności zapraszamy: osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie


Ponadto zapewniamy:


• Wykwalifikowaną kadrę doradców


• Catering podczas szkoleń grupowych


• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe


• Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń


• Materiały dydaktyczno- szkoleniowe


Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników , a także podniesiona zdolność do samozatrudnienia przez 30 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.


Efektem podjętych działań będzie uzyskanie miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 30 kobiet , po zakończeniu realizacji projektu , dzięki czemu wyrównane zostaną ich szanse na ryku pracy. Wzrośnie również świadomość kobiet i mężczyzn nt. zasady równości szans oraz jej praktycznego zastosowania w życiu zawodowym oraz społecznym.


Wartość projektu: 1 891 332,00 zł.


Wkład Funduszy Europejskich: 1 607 632,20 zł.


KONTAKT:

Tel. 519 560 135

e-mail: kobietybiznesu@terra-szkolenia.pl

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl