TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie
„Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!”

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.


w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne
Działania: 11.1 Aktywne włączenie


 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa u min. 90% z 48 osób (24 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 18-67 lat, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PRO WL 2014-2020 tj. wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej, dzięki udziałowi Uczestników/czek Projektu w kompleksowej ścieżce wsparcia z wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy/czki Projektu wezmą udział w działaniach dostosowanych do zdiagnozowanych u Uczestników/czek Projektu potrzeb.Grupę docelową stanowi:
- 48 osób (min. 24 kobiet i 24 mężczyzn) legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
- w wieku 18-67 lat,
- osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
- osoby z powiatów:  chełmski, biłgorajski, łęczyński, zamojski, miasto Chełm, miasto Zamość,
- osoby pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne),
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ


 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU.
 Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników/czek Projektu (UP)  oraz stworzenie dla każdego Uczestnika/czki Projektu indywidualnej ścieżki reintegracyjnej /IPD.
Zaplanowano:
• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki, w ramach której każdy z uczestników/czek otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane potrzeby-obowiązkowy element wsparcia dla wszystkich (6 godz./UP, 3 spotkania po 2 godz.)Dodatkowo zostanie zastosowanych 6 usług aktywnej integracji:


Warsztaty kompetencji społecznych- zakres: trening komunikacji, warsztaty rozwoju osobistego (emocje, stres, samoocena), sposoby rozwiazywania konfliktów, asertywne radzenie sobie w relacjach z ludźmi, polubić siebie – budowanie poczucia własnej wartości (10h/grupa, 2 spotkania po 5 godzin)

Poradnictwo psychologiczne, zakres dostosowany do indywidualnych potrzeb UP, m.in: nauka technik przydatnych przy rozwiazywaniu problemów i osiąganiu celów przez UP, diagnoza i przełamywanie barier UP, trening motywacyjny, zmiana postawy z biernej na czynną, rozwiazywanie indywidualnych problemów zgłoszonych przez UP (3h/indywidualne co miesiąc – ok. 3 spotkania po 1h/mc)

Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECCC lub równoważnym, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dopasowane do potrzeb  i potencjału UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. Szkolenia będą odbywały się w formie teoretycznej i praktycznej (80h/grupa, 10 spotkań po 8 godz. Średnio 3-4 razy na tydzień)
 UP ma możliwość wyboru szkolenia spośród:

a)
E-Marketing, UP będą zdobędą umiejętności m.in. z zakresu: podstawy e-Marketingu,
określanie celu dla e-Marketingu, wykorzystanie narzędzi e-Marketingu do realizacji celów w tym m.in. stron internetowych, portali społecznościowych, katalogów
internetowych, komunikatorów internetowych, portali ogłoszeniowych i aukcji, lokalizatorów, samodzielna analiza efektywności narzędzi e-Marketingowch, błędy i zagrożenia

b) Obsługa turystyki, UP będą zdobędą umiejętności m.in. z zakresu: wprowadzenie do wiedzy związanej z turystyką i informatyzacją, przegląd rozwiązań informatycznych, administracja systemem operacyjnym MS Windows / Linux, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, multimedia i DTP w turystyce, wykorzystanie Internetu i e-Commerce, projektowanie i zarządzanie zasobami, zarządzanie relacjami z klientem, systemy CRM, komputerowe Systemy Rezerwacji i Globalne Systemy Dystrybucji, specjalistyczne systemy informatyczne TiR.

c) Bazy danych, UP będą zdobędą umiejętności m.in. z zakresu: teoria baz danych, administrowanie bazą danych, zapytania (kwerendy) w tym konstruowanie zapytań  wybierających w relacyjnej bazie danych/funkcjonalnych/sprzężonych oraz inne typy zapytań: parametryczne, krzyżowe i z polami obliczeniowymi, tworzenie raportów, formularze.

Staż zawodowy – 3 miesięczny w wymiarze max.40 godz./tydzień tj 8 godz. dziennie           (osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym w wymiarze max. 35 godz./tydzień tj. 7 godz. dziennie)

Pośrednictwo pracy:

a) Zajęcia grupowe, zakres: aktywnego szukania pracy, moje własne ogłoszenie o pracę, analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy ( 4h/grupa, 2 spotkania po 2 h warsztatów aktywnego poszukiwania pracy)

b) Zajęcia indywidualne, zakres: analiza opinii ze staży, wyszukiwanie ofert pracy adekwatnych do UP, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, spotkania z pracodawcami (6h/UP – 3 spotkania po 2 h pośrednictwa pracy)

Zajęcia grupowe będą realizowane w grupach średnio 12 osobowych


 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
 - materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców (doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów szkoleń zawodowych)
- catering na szkoleniu zawodowym oraz podczas warsztatów kompetencji społecznych,
- ubezpieczenie NNW na czas stażu oraz badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- certyfikat ECCC lub równoważnym po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego
  

Planowane efekty:
Założeniem projektu jest osiągniecie następujących efektów wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- min 34 Uczestników/czek Projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- min. 22 Uczestników/czek będzie poszukiwało pracy

- min. 12 Uczestników/czek podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

 


Wartość projektu: 927 800,20 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
830 280,17 PLN

 


KONTAKT:
Projekt „Jak nie MY, to kto? Stop Wykluczeniu!”
e-mail:jakniemytokto-stopwykluczeniu@terra-szkolenia.pl
tel: 699-670-251
ul. Skromna 5, 20-704 Lublinmapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl