TERRA Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu”

 

Celem projektu „Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu” jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi i TIK wśród 192 osób w wieku powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015, zamieszkałych/pracujących w województwie mazowieckim, w tym min. 61% w wieku 50 lat i więcej, min. 61% z obszarów wiejskich i min. 10% osób z niepełnosprawnościami, od 01.09.2016 do 31.10.2017r. Projekt jest dedykowany osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz pracującym. Cel ten przyczyni się do podniesienia kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji.

 

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

• Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski dla 192 UP  Szkolenia zakończą się uzyskaniem Certyfikatów Językowych VCC zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

• Szkolenia podnoszące kompetencje TIK – szkolenia komputerowe dla 120 UP Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatów zewnętrznych VCC zgodnych z ramami DIGCOMP.

 

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WM ( Wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji ) poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego i TIK zakończonych egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych z Województwa Mazowieckiego w zakresie nabywania nowych kompetencji i potrzeb współczesnego rynku pracy Województwa Mazowieckiego, które wymaga wysokich kompetencji kluczowych. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji po opuszczeniu programu dla 135 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej.

 

Wartość projektu: 969 510,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 775 608,56 PLN

 

Kontakt: „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu”
e-mail: kluczdosukcesu@terra-szkolenia.pl
tel.: 519 560 144

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl