Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do projektu 

 

 

„Kompetencje kluczowe dla pracujących”                Projekt jest skierowany do 480 osób (288 kobiet i 192 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej (25 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji językowych i/lub cyfrowych, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności:


a) osób w wieku 50 lat i więcej,
b) osób o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne włącznie);
c) osób z niepełnosprawnościami.

 W ramach projektu oferujemy:


Szkolenia językowe dla 336 osób (dla 204 osób w zakresie języka angielskiego i dla 132 osób w zakresie języka niemieckiego)

Szkolenia z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych dla 336 osób


Dodatkowo Uczestnikom Projektu zapewniamy m.in. :


• podręczniki szkoleniowe,
• zestaw szkoleniowy, pendrive - dla uczestników szkoleń TIK,
• harmonogram dostosowany do potrzeb osób pracujących (np. wieczorami/w weekendy)
• możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu zewnętrznego oraz bezpłatnego uzyskania certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego nabyte kompetencje.Niniejszy projekt w sposób bezpośredni pozytywnie i efektywnie wpłynie na realizację celu szczegółowego dla Działania 5.5, ponieważ dzięki uzyskaniu bezterminowo ważnych certyfikatów (powszechnie znanych i respektowanych) potwierdzających nabycie kwalifikacji/kompetencji kluczowych zdecydowanemu polepszeniu ulegnie sytuacja osób pracujących z niniejszej grupy docelowej. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu: -w wieku 25lat i więcej: min. 87%, -w wieku 50 lat i więcej: min. 87%, -o niskich kwalifikacjach: min. 87%.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Wartość projektu: 1 466 250,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 246 313,01 PLNKONTAKT:
E-mail: kompetencjedlapracujacych@terra-szkolenia.pl
Tel: 699 670 243


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl