TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie
„NIE! – dla wykluczenia”Głównym celem projektu „NIE! – dla wykluczenia”  jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia min. 90% z 72 Uczestników Projektu (43K i 29M) (zgodnie z opisem grupy docelowej). Cel zostanie zrealizowany w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia i zamieszkujących gminy województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), znajdujące się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2017 roku do  30.09.2018 roku.
Grupę docelową stanowią 72 osoby (43K i 29M) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i zamieszkujące w gminach województwa mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), znajdujących się poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego.
W szczególności preferowane są osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (min. 19% Uczestników Projektu), osoby niepełnosprawne (min. 30% Uczestników Projektu), oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

 

W ramach projektu „NIE! – dla wykluczenia” oferujemy następujące formy wsparcia:

 

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu (UP) – 2h/UP; 1 spotkanie indywidualne x 2h

Program obejmuje: m. in. Identyfikację własnych zasobów Uczestników Projektu: mocne i słabe strony, ograniczenia możliwości, zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego (w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych), udzielanie informacji o rynku pracy i przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy. W ramach tego zadania każdy uczestnik będzie uczestniczył w 1, indywidualnym, trwającym 2 godziny spotkaniu. 

 

2. Poradnictwo psychologiczne - 7h/UP; 7 spotkań indywidualnych x 1h

Program obejmuje: podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów ( w tym m.in. stawianie sobie celów); radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem; przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji; budowę wysokiej samooceny; trening motywacyjny.

 

3. Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe, 8h/grupa (śr. 12 os.); 4 spotkania x 2h

Program zadania obejmuje: asertywność, współdziałanie i umiejętność współpracy, umiejętności komunikacyjne, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów.

 

4. Szkolenia zawodowe – zajęcia grupowe, śr. 80h/grupa (śr. 12 os.); 10 spotkań po 8h

Uczestnicy Projektu przy współudziale i pomocy doradcy w ramach zadania 1 (Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu) wybiorą szkolenie, które najbardziej będzie odpowiadało predyspozycjom Uczestnika oraz aktualnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji zawodowych- zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji oraz potwierdzone rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży dokumentem.

 

5. Staż zawodowy

W ramach tego zadania wszystkim Uczestnikom Projektu przysługiwać będzie 3 miesięczny, płatny staż zawodowy.

 

6. Pośrednictwo pracy – 6h/UP; 6 spotkań indywidualnych x 1h

 

Każdy Uczestnik Projektu odbędzie spotkania z pośrednikiem pracy. Dzięki tym działaniom Uczestnicy projektu będą mieli większą szansę na zatrudnienie.

 

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy Projektu otrzymają możliwość realnej poprawy swojej sytuacji życiowej. Uczestnicy otrzymają bowiem kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb wsparcie, które wyposaży ich w umiejętności i kwalifikacje niezbędne w życiu społecznym i zawodowym. Dzięki uczestnictwu w projekcie min. 43 kobiety wyrówna swoją pozycję na rozmowie kwalifikacyjnej, a także uzyska możliwość rozwoju kariery zawodowej

 

Projekt „NIE! – dla wykluczenia”   przyczynia się do realizacji celu RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego) dzięki kompleksowemu przygotowaniu Uczestników Projektu do podjęcia zatrudnienia. Projekt wypełnia również zapisy Strategii Rozwoju WM do 2030r Innowacyjne Mazowsze, dla której jednym z działań jest aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 993 267,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 794 613,60 zł

 


Kontakt
NIE! – dla wykluczenia”
E-mail: niedlawykluczenia@terra-szkolenia.pl
Tel. 519 560 144

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl