Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie „Nie poddawaj się! – aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia”Cel główny projektu:
Podniesiona zdolność do utrzymania zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia wśród 72 osób (min. 43 kobiety) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb UP w okresie od 01.11.2017r do 30.06.2018r.


Grupę docelową stanowią:
- pracownicy przedsiębiorstw zagrożeni utratą zatrudnienia lub będący w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy – min. 58 osób
- osoby zwolnione, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu – 14 osób

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

• Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

• Poradnictwo psychologiczne

• Szkolenia zawodowe

• Staże zawodowe – 3 miesięczne

• Pośrednictwo pracy

 Wartość projektu: 782 984,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 665 537,03 zł

Kontakt:
Nie poddawaj się!- aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia
e-mail: niepoddawajsie@terra-szkolenia.pl
tel. +48 519 857 604

 

 

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl