TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

Projekt „Perspektywa na SUKCES!”
nr RPLU.10.02.00-06-0059/17

Informacje dotyczące projektu
Beneficjent: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Nazwa: „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17

Projekt „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw do zmian. Działanie X.2 Programy typu outplacememnt


Wartość Projektu: 1 681 115,52
Wkład Funduszy Europejskich: 1 428 948,19

Cel projektu
Większa zdolność do zatrudnienia osiągnięta dzięki adaptacji profili kompetencyjnych do wymagań rynku pracy i zapotrzebowania lubelskich pracodawców u 120 osób (72K,48M) pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Grupę Docelową stanowi 120 osób pracujących lub zamieszkujących Województwo Lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym:
- minimum 40% uczestników/czek o niskich kwalifikacjach (48 osób)
- minimum 60% uczestników/czek stanowić będą kobiety (72 osoby)
- minimum 5% uczestników/czek stanowić będą osoby z niepełnosprawnością (6 osób)
- maksymalnie 10% uczestników/czek stanowić będą pracownicy przewidziani do zwolnienia

Oferowane wsparcie
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (dla każdego UP)
- Poradnictwo Psychologiczne (dla każdego UP)
- Szkolenie zawodowe zakończone i komputerowe zakończone nabyciem kompetencji i możliwością uzyskania kwalifikacji (dla każdego UP)

Tematyka szkoleń zawodowych:
a) Specjalista ds. Ekomarketingu (2 grupy)
b) Pracownik biurowy zielone biuro (3 grupy)
c) Doradca ds. odnawialnych źródeł energii (3 grupy)
d) Monter urządzeń energii odnawialnej (2grupy)

Szkolenie komputerowe z zakresu minimum dwóch modułów ECCC (DIGCOMP) spośród: Informacja, Komunikacja, Tworzenie Treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie Problemów
- Staż zawodowy (3 miesiące, dla osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia)
- Pośrednictwo Pracy (dla osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia)

Korzyści projektu
- Uzyskanie nowych kwalifikacji lub kompetencji (certyfikat)
- Stypendium szkoleniowe wypłacane po odbyciu szkolenia
- Stypendium stażowe wypłacane po każdym miesiącu stażu
- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla 30% uczestników/czek projektu

Efekty udziału w projekcie
- minimum 66 osób podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie po opuszczeniu projektu
- minimum 96 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu


Kontakt z Zespołem Projektu
Tel. 519 857 604
Mail: sukces@terra-szkolenia.pl,
Biuro projektu
20-704 Lublin
Ul. Skromna 5


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl