TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie
„Początek drogi”Opis projektu:  
Do projektu „Początek drogi” zapraszamy osoby należące do następujących grup:
-osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
-osoby z niepełnosprawnością,
-osoby zakwalifikowane do  III profilu pomocy zgodnie z ust. Z dnia. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy
- osoby korzystające z PO PŻ.
Grupę docelową stanowi 60 osób ( min.36 K), w tym 48 osób dorosłych oraz 12 osób niepełnoletnich
z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ,zamieszkujących ( w rozumieniu KC) następujące gminy:


Powiat Ostrowski
Gmina : Brok (wiejski), Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (wiejski), Zaręby Kościelne,

Powiat Ostrołęcki
Gmina: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec (wiejski), Olszewo-Borki,

Powiat Węgrowski
Gmina: Grębków, Korytnica, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno

Powiat Sokołowski
Gmina: Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki (wiejski), Sabnie,

Powiat Łosicki
Gmina: Huszlew, Platerów, Stara Kornica,

Powiat Siedlecki
Gmina: Domanice, Korczew, Wiśniew, Wodynie.

 

 

Celem głównym projektu jest podwyższona aktywność społ.-zawodowa 60UP(min.36K), tj. zwiększona zdolność do zatrudnienia (48 osób dorosłych) oraz zaktywizowanie społeczne i integracja społeczna
(12 osób niepełnoletnich), z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących (w rozumieniu KC) na obszarach (gminach) poniżej progu defaworyzacji, poprzez kompleksowe wsparcie w okresie 09.2017-03.2018. Skutkujące efektywnością społeczną dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprężonymi na poziomie 34% i efektywność zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. na poziomie 22% a osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprężonymi na poziomie 12%.


Cel główny zostanie zrealizowany poprzez zaplanowane działania: diagnozę indywidualnych potrzeb
i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, pośrednictwo pracy, poradnictwo społeczno-psychologiczne, szkolenia zawodowe, działania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci oraz staży zawodowych.


Wsparcie w postaci
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu – wsparciem zostanie objętych 60 UP 6h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 2 x 3h.
2. Pośrednictwo pracy -  wsparciem zostanie objętych 48 UP
8h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 4 x 2h.
3. Poradnictwo społeczno-psychologiczne - wsparciem zostanie objętych 60 UP
10h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 5 x 2h.
4. Szkolenie zawodowe - wsparciem zostanie objętych 48 UP
64h/grupę, 8 spotkań x 8h w grupach 6 os. Kwota stypendium szkoleniowego wynosi 425,56 zł netto (przy 64h).
5. Działania edukacyjne i ogólnorozwojowe dla dzieci wsparciem zostanie objętych 12 UP
32h zegarowe/grupę, 8 spotkań x 4h w grupach 6 os.
6. Poradnictwo prawno-obywatelskie wsparciem zostanie objętych 48 UP
6h zegarowych/UP, spotkania indywidualne 2 x 3h.
7. Staże zawodowe wsparciem zostanie objętych  18 UP okres trwania 3 mc. Stypendium stażowe mc wynosi 997,40 zł.


 

Okres realizacji projektu  01.09.2017r. – 31.03.2018 r.


Rekrutacja prowadzona w okresie 09.-10.2017r.
Serdecznie zapraszamy uzupełniania formularzy rekrutacyjnych, które znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.


Wartość projektu „Początek drogi” 659 095,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Początek drogi” 527 276,52 PLN


KONTAKT:
Projekt „Początek drogi”
e-mail: poczatekdrogi@terra-szkolenia.pl
tel. 519 560 148

 

  

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl