Informacje dotyczące projektu
Beneficjent: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
Nazwa: „Ponowny start – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim” nr projektu RPLD.10.02.02-10-B011/17


Projekt „Ponowny start – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.2 Rozwój pracowników Przedsiębiorstw. Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu Outplcement

 

Wartość Projektu:  784 413,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 713 815,83 zł
Cel projektu
Podniesienie zdolności do zatrudnienia u  60 osób zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Grupę Docelową stanowi 60 osób w tym:
- minimum 18 osób w wieku powyżej 54 lat
- minimum 36 kobiet
- minimum 3 osoby z niepełnosprawnością


Oferowane wsparcie
- Indywidualne Doradztwo Zawodowe
- Poradnictwo Psychologiczne
- Wsparcie Pośrednika Pracy i Coach’a
- Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem certyfikującym
- Staż zawodowy (3 miesiące)


Korzyści projektu
- Uzyskanie nowych kwalifikacji lub kompetencji (certyfikat)
- Stypendium szkoleniowe wypłacane po odbyciu szkolenia
- Stypendium stażowe wypłacane po każdym miesiącu stażu
- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia


Efekty udziału w projekcie
- minimum 36 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu projektu
- minimum 48 osób uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu
- minimum 54 osoby uzyska doświadczenie zawodowe

 

Kontakt  z Zespołem Projektu
Tel. 519 857 604
Mail: pnstart@terra-szkolenia.pl,