TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie


„POSTAW NA SIEBIE”

 

 

Głównym celem projektu jest podwyższona zdolność do zatrudnienia min. 80% z grupy 60UP (36K/24M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w roz. KC) na terenie województwa pomorskiego, z wykształceniem max. średnim; prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu zgodnie z założonymi wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej. Grupę docelową stanowi: 100% osób fizycznych, które zamieszkują (w roz. KC) na obszarze woj. pomorskiego, tj. 60 uczestników projektu; -min. 20% osób niepełnosprawnych, tj. 12UP. Projekt w szczególności skierowany jest do kobiet, które samotnie wychowują dzieci.

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:


• PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE indywidualnie 60 UP (12 h /UP) tj. poradnictwo w formie Punktu Wsparcia, ogólnodostępnego dla UP przez cały okres realizacji projektu- terminy spotkań ustalane indywidulnie z psychologiem Zakres: -zapewnienie UP wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu UP zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia –rozwiązywanie problemów dotyczących aktywacji zawodowej oraz barier psychologicznych –rozwijanie umiejętności społecznych


• WARSZTATY TERAPEUTYCZNE grupowe 60UP (24h /grupę warsztatową- 6 spotkań x średnio 4h/spotkanie, powstanie 6 gr. średnio 10 osobowych). Zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe dla max. 50% UP. Zakres:- realizacja warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste,- zakres wsparcia uzależniony od potrzeb UP zidentyfikowanych na etapie poradnictwa psychologicznego. Główne tematy warsztatów to m.in. asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie motywacji wewnętrznej, efektywna komunikacja, radzenie sobie z lękiem i agresją.


• PORADNICTWO ZAWODOWE indywidualne 60 UP (2h x 1UP- 1 spotk.)w formie indywidualnych porad zawodowych, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP, ukierunkowanie UP do rozwoju zawodowego w kierunku zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, zaplanowanie zindywidualizowaniej ścieżki udziału w projekcie zgodnie ze zidentyfikowanymi możliwościami i predyspozycjami , zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej, opracowanie IPD.


• SZKOLENIA ZAWODOWE (zakończone Certyfikatem VCC):


- Przedstawiciel Handlowy (20 UP średnio 10os. 15 spotkań x śr. 6h) zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe dla 50% UP
- Pracownik/-czka ochrony fizycznej bez licencji (20 UP średnio 10os. 15 spotkań x śr. 6h) zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe dla 50% UP
- Opiekun/-ka osoby starszej (20 UP średnio 10os. 15 spotkań x śr. 6h) zwrot kosztów dojazdu na spotkania grupowe dla 50% UP
Za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium stażowe oraz dla 50% Uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu


• 3 MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE ZAWODOWE 60 UP (3m-ce/UP/5dni w tyg. /max. 8h dziennie/max. 40h tyg. Osoby niepełnosprawne na szczególnych warunkach max. 7h dziennie.


• POŚREDNICTWO PRACY 60UP (12h /1UP- 6 spotk. indyw. x 2h x 60 min) Opracowanie CV, listów motywacyjnych pod konkretne oferty pracy, propozycja min. 3 ofert pracy, zainicjowanie przez pośrednika pracy min 3 rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

Planowanym efektem będzie podwyższenie zdolności do zatrudnienia u min. 80% uczestników projektu, nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 45% , podjęcie zatrudnienia przez min. 22% grupy docelowej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Postaw na siebie!”: 840 386,62 zł


 

 

 

KONTAKT:

Tel 519323865
e-mail: postawnasiebie@terra-szkolenia.pl
strona internetowa: projektyterra.pl/postaw-na-siebie


  • mapadotacji.gov.pl

    www.funduszeeuropejskie.gov.pl