TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:
„Przez wiedzę do integracji”
projekt realizowany jest od 1.09.2017r. do 31.07.2018r., w ramach:


Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne
Działania: 11.1 Aktywne włączenie

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest uaktywnienie społeczno-zawodowe 48 osób (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn), przez realizację zdiagnozowanego do specyficznych potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu kompleksowego programu aktywizacji od 1.09.2017r. do 31.07.2018r. Dzięki udziałowi w projekcie, Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają kompleksowy program aktywizacji, który umożliwi im uaktywnienie społeczno-zawodowe. Udział w projekcie umożliwi min. 56% Uczestnikom/Uczestniczkom osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w tym minimum 30% Uczestników/Uczestniczek efektywności zatrudnieniowej. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie min. 34 Uczestników/Uczestniczek uzyska kwalifikacje.


Grupę docelową stanowi 48 osób  (min. 29 kobiet i 19 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie, powiaty: M. Lublin, lubelski, lubartowski, kraśnicki, świdnicki, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 100 % osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami  psychicznymi) w tym:
- 38 osób pozostających bez zatrudnienia,
- 10 osób bezrobotnych - wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy,
- min. 50% osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Diagnoza potrzeb UP (w tym stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji/ Indywidualnego Planu Działania) 

W ramach zadania przeprowadzona będzie diagnoza potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu (udział doradcy zawodowego) oraz stworzenie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IŚR)/Indywidualnego Planu Działania (IPD)
- 4 h indywidualne na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w formie 2 spotkań po 2 h, średnio 1 raz w tygodniu


2. Trening kompetencji społecznych

W ramach treningu odbędą się zajęcia w zakresie kompetencji społecznych i poradnictwa psychologicznego, m.in. doskonalenie postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów; autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku.
– 10 h dla 4 grup po 12 os. w formie 5 spotkań po 2 h średnio 2 razy w tygodniu,


3. Poradnictwo psychologiczne  

dostosowane do indywidualnych predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego każdego Uczestnika Projektu, kompatybilne z potrzebami rozwojowymi regionalnego rynku pracy.
– 8 h indywid. dla 48 UP  w formie 4 spotkań po 2 h, średnio 2 razy w miesiącu


4. Szkolenia zawodowe:

Przykładowe szkolenia, które mogą być zrealizowane w ramach Projektu:
Tematyka szkoleń:
- E-marketing, m. in.:
podstawy e-marketingu, określenie celu dla e-marketingu, wykorzystanie narzędzi e-marketingu do realizacji celów, samodzielna analiza efektywności narzędzi e-marketingowych, błędy i zagrożenia.
- Obsługa turystyki, m.in.:
wprowadzenie do wiedzy zw. z turystyką i informatyzacją, przegląd rozwiązań informatycznych, administracja systemem operacyjnym MS Windows/Linux, wyk. arkuszy kalkulacyjnych i bazy danych, multimedia i DTP w turystyce, wyk. Internetu i e-Commerce, projektowanie i zarządzanie zasobami, zarządzanie relacjami z klientem, komputerowe systemy rezerwacji i Globalne Systemy Dystrybucji, specj. systemy informatyczne TiR.
- Bazy danych, m. in.:
Teoria baz danych, administrowanie bazą danych, zapytania (kwerendy), tworzenie raportów, formularze. 
Wnioskodawca przewiduje również możliwość realizacji szkoleń innych niż w/w jeśli konieczność taka zostanie zidentyfikowana podczas realizacji zadania 1 i wynikać ona będzie z Indywidualnego Planu Działania.
Realizowane szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników (certyfikat ECCC lub równorzędny).
- 80 h/gr.  dla 4 gr. po śr. 12-os.,  w formie 10 spotkań po 8 h, śr. 3-4 razy w tygodniu


5. 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z odbytym szkoleniem dla 36 UP oraz 6 miesięczny staż dla 12 UP (w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim w wymiarze 40h/tydzień, oraz 35 h/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym) zgodny z odbytym szkoleniem.


W ramach stażu Uczestnicy Projektu otrzymają:
- stypendium stażowe,
- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
- zwrot kosztów dojazdu.


6. Pośrednictwo pracy, podczas którego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu nabędą umiejętności z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do konkretnych ofert pracy, ponadto pośrednik pracy pomoże Uczestnikom/Uczestniczkom wyszukać oferty pracy i zainicjować spotkania rekrutacyjne.

– 4 h indywidualne na Uczestnika Projektu w formie 2 spotkań po 2 h, średnio 1 raz w tygodniu

 


DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• stypendium szkoleniowe,

• stypendium stażowe

• materiały szkoleniowe,

• zwrot kosztów dojazdu,

• profesjonalną kadrę wykładowców, doradców, trenerów,

• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

• certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie.


Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest:

• Udział w projekcie umożliwi min. 56% osobom osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w tym minimum 30% UP efektywności zatrudnieniowej,

• Ponadto dzięki udziałowi w projekcie min. 34 UP uzyska kwalifikacje, min. 22 osoby będzie poszukiwać pracy, a min. 15 osób będzie pracować.

• Projekt przyczyni się więc do osiągnięcia celu szczegółowego dla Działania 11.1.

 

Wartość projektu: 939 939,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 798 948,78 PLNOkres realizacji projektu: 01.09.2017-31.07.2018


KONTAKT:
„Przez wiedzę do integracji”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
 Ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Tel.: 699 670 250

e-mail:
przezwiedzedointegracji@terra-szkolenia.pl


mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl