TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Skuteczna integracja społeczno-zawodowa – bądź aktywny!”

 

Celem projektu jest większa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 96 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny województwa łódzkiego, które w pierwszej kolejności potrzebują aktywizacji społecznej.


Cel projektu
ma zostać zrealizowany w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 marca 2018 roku.


Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wkluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym osoby bezrobotne posiadające III profil pomocy oraz osoby niepełnosprawne. Grupę docelową stanowić będą 96 osoby w tym 58 kobiet, 10 osób niepełnosprawnych, 29 osób o niskich kwalifikacjach, 20 osób w wieku 50+, 39 osób posiadających III profil pomocy.


Zakres oferowanej pomocy w projekcie:


Doradztwo zawodowe, opracowywanie Indywidualnego Planu Działania - 9 godzin/osoba
Warsztaty psychologiczne - 12h/osoba
Jobcoaching - 9h/osoba
Teambuilding – 12h/grupa
Pośrednictwo pracy – 5h/osoba
Szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu – 64h/grupa
Płatne 3 miesięczne staże zawodowe

 

Planowane efekty


Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zaplanowanie szeregu działań ze wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Wartość projektu: 1 782 781,63 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 515 364,39 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:
Terra szkolenia i doradztwo Przemysław Omieczyński
Tel. 786 865 769
E-mail: badz.aktywny@terra-szkolenia.pl


 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl