Projekt „TWÓJ CEL – PRACA!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Zatrudnienie, Poddziałanie”VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia


TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie


„TWÓJ CEL -PRACA!”

Nr projektu: RPLD.08.02.01-10-0031/16

 

 

Dla kogo projekt:  Osoby  po 29 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo),które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełno sprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

 

Szczególnie premiowane będą os po 50 rż, os. Niepełnosprawne oraz z obszarów wiejskich.

 

Celem głównym projektu jest wyższa konkurencyjność na rynku pracy oraz zdolność do zatrudnienia 120 osób z obszaru woj.łódzkiego,pow.29 rż, bez pracy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy(os.pow.50 r.ż, os.długotrwale bezrobotne, kobiety, os.z niepełnosprawnościami, os.o niskich kwalifikacjach) poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, w okresie od 01.01.2017 do 30.11.2017.

 

Co oferuje projekt?: 

  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenie zawodowe, wraz ze stypendium szkoleniowym
  • staż zawodowy.

 

Wartość projektu: 1 738 939,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:1 651 992,68 PLN


 

 

 

KONTAKT:

ul. Wojciechowska  7M, Lublin
tel. 81 536 56 50 tel. 519 857 604


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl