TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”

 

Cel projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”:

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy i podniesienie zdolności do zatrudnienia 72 Uczestników Projektu z województwa śląskiego do 28.02.2017 r.:

 

Planowane efekty::

 

 • - 36 osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,

 • - minimum 43% uczestników, którzy nie kwalifikują się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych podejmą zatrudnienie po zakończeniu projektu,

 • - minimum 17% osób niepełnosprawnych, które podejmą zatrudnienie po zakończeniu projektu,

 • - minimum 35% osób długotrwale bezrobotnych, które podejmą zatrudnienie po zakończeniu projektu,

 • - minimum 36% osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po zakończeniu projektu,

 • - 12 osób bezrobotnych objętych wsparciem,

 • - 60 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie,

 • - minimum 4 osoby poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie,

 • - minimum 6 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie,

 • - minimum 3 osoby długotrwale bezrobotne objęte wsparciem w programie.

 •  

  Wartość projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”: 1 336 136,26 zł
  Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”: 1 269 329,44 zł


   

  Opis projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy”:

   

  Do projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” zapraszamy osoby młode w wieku 15-24 lata (40 kobiet i 32 mężczyzn) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu– tzw. młodzież NEET (z wyłączeniem grupy określonej w trybie konkursu 1.3.1), zamieszkujące województwo śląskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym:

   

   

  • osoby bierne zawodowe – 60 os. – osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),

  • osoby bezrobotne – 12 os., w tym:

  • - min. 6 os. niezarejestrowany w urzędach pracy,

  • - min. 3 os. długotrwale bezrobotne - osoby długotrwale bezrobotne to osoby, które są bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia,

  • osoby niepełnosprawne – min. 4 os.

  •  

   W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą: osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego)

    

    

   W ramach projektu „Twoja zdolność zatrudnienia – Ty na rynku pracy” oferujemy: