TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński
zaprasza do udziału w projekcie

„Wejdź na szczyt kariery”


CEL GŁÓWNY PROJEKTU wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia
u 88 osób wśród wskazanej grupy docelowej (opisanej poniżej), osiągnięta w okresie 01.04.2018 r. – 31.10.2019 r. poprzez udział wskazanej grupy docelowej w projekcie i realizację kompleksowego programu.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

• Osób zamieszkujących na terenie powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, przemyskiego, strzyżowskiego, leskiego, przeworskiego województwa podkarpackiego

• Osób bezrobotnych albo poszukujących pracy w wieku powyżej 29 r. ż., należących co najmniej do jednej z następujących grup:

• osób o niskich kwalifikacjach

• osób niepełnosprawnych

• osób długotrwale bezrobotnych

• osób w wieku 50+

• kobiet

• rolników członków ich rodziny prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa

•  bezrobotnych rodziców/ opiekunów prawnych posiadającym min. 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.


Kryteria premiujące przewidziane są dla:

• rolników /członków rodziny prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

• bezrobotnych rodziców/ opiekunów prawnych posiadających min. 3 dzieci w wieku do 18 roku życiaGŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

• IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ OPRACOWANIE/ AKTUALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (zajęcia indywidualne; jedno spotkanie x 3h)

W ramach tego zadania doradca zawodowy dokona analizy potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Pomoże w wyborze zawodu. Będzie to wspólna praca doradcy i UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Doradca będzie zachęcał Kobiety i Mężczyzn do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko do jednej płci. Ponadto będzie również zachęcał Kobiety do podejmowania specjalności lepiej płatnych. W ramach spotkania zostanie przygotowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania. IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, ustalonych z UP działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.ETAPY TWORZENIA/AKTUALIZACJI IPD:

• Identyfikacja potrzeb UP–identyfikacja oczekiwań, mocnych i słabych stron UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawod.,określenie deficytów UP oraz poznanie jego potencjału zawod. Określenie celu zawod. UP.

• Ustalenie działań i form pomocy świadczonych UP w ramach proj. Opis działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu działania.

• Ustalenie działań do samodzielnej realizacji przez UP. Opis tych działań oraz efekt zamierzony po zrealizowaniu każdego działania.• SZKOLENIA ZAWODOWE 84h ( zajęcia grupowe; średnio 12 spotkań x 7h)

Każdy UP weźmie udział tylko w 1 szkoleniu dopasowanym podczas IPD.
ZAKRES: Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem),w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.


• STAŻ ZAWODOWY 3 miesiące (max. 40h/ tydzień; 8h/dzień); osoby niepełnosprawne (max 35h/ tydzień; 7h/ dzień)

Staż będzie ściśle powiązany ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP. UP przysługuje stypendium stażowe. Na zakończenie zostanie wydane zaświadczenie ukończenia stażu.• POŚREDNICTWO PRACY (4h)

W ramach tego zadania pośrednik pracy będzie nawiązywał oraz utrzymywał kontakty z pracodawcami oraz badał ich oczekiwania. Będzie badał i rozpoznawał lokalny/regionalny rynek pracy. Określi listy potencjalnych pracodawców dla UP oraz pomoże im w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy. Będzie również udzielał informacji pracodawcom o kandydatach do pracy oraz pozyskiwał oferty pracy. Każdy UP otrzyma min. 4 oferty pracy dostosowane do swoich kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz psychofizycznych i zdrowotnych.DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• profesjonalną kadrę wykładowców,

•  materiały szkoleniowe,

• zwroty kosztów dojazdu,

• stypendium szkoleniowe i stażowe,

• poczęstunek i catering,

• certyfikat.Wartość projektu „Wejdź na szczyt kariery” 980 123,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich w projekt „Wejdź na szczyt kariery" 833 104,63 PLNOkres realizacji projektu  01.04.2018 r. – 31.10.2019 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.


KONTAKT:
Projekt „Wejdź na szczyt kariery”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wejdznaszczytkariery@terra-szkolenia.pl
tel.   511 944 969

 


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl