TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie„Włącz kurs na zatrudnienie”RPSW.09.01.00-26-0039/17Cel główny:  Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnościami- min.5%).  Projekt jest skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI – Obszar Strategicznej Interwencji: obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego. 100% Uczestników/Uczestniczek Projektu to osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niebędące klientami Powiatowych Urzędów Pracy lub/i osoby ubogie pracujące (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej). Grupę docelową projektu stanowi maksymalnie 5% osób z wyższym wykształceniem. Okres realizacji projektu od 01.07.2018r. do 31.04.2019r.Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego (aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie), dzięki realizacji kompleksowej ścieżki reintegracji obejmującej usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym o wysokiej jakości, które będą dostosowane do indywidualnych i zdiagnozowanych potrzeb Uczestników/czek Projektu. Zaplanowane rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych w województwie świętokrzyskim z obszarów wiejskich na Obszarze Strategicznej Interwencji.Uczestnicy Projektu, w tym kobiety (min.36), będą mogli nabyć niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Projekt zapewnia osiągnięcie m.in. wskaźników efektywności zatrudnieniowej i efektywności społecznej, co gwarantuje uzyskanie zatrudnienia na min. 3 miesiące oraz dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej lub podjęcie dalszej aktywizacji przez Uczestników/czki Projektu. 

W ramach projektu „Włącz kurs na zatrudnienie” oferujemy:


1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

Indywidualne wsparcie psychologiczne/Indywidualną ścieżkę reintegracji

W ramach doradztwa przeprowadzona będzie diagnoza potrzeb Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz stworzenie dla każdego UP indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IŚR)

- 12h na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu podczas 4 spotkań po 3 h, średnio 1-2 raz w tygodniu

Grupowe poradnictwo psychospołeczne

W ramach doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki pracować będą nad budowaniem poczucia własnej wartości, poznają metody rozwiązywania konfliktów, nauczą się organizacji czasu i pracy własnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

-8h/gr. (po 12osób) po 2 spotkania 4h, średnio 1 raz w tygodniu


2. Warsztaty Umiejętności Społecznych:

W ramach treningu odbędą się zajęcia w zakresie: trening asertywności, skuteczne zarządzanie sobą w czasie, sposoby radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, moduł równości szans kobiet i mężczyzn, komunikacja. Celem tej formy wsparcia jest nabycie przez UP kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu oraz podczas wykonywania pracy zawodowej.

– 20 h dla 3 grup po 12os., w formie 4 spotkań po 5h, średnio 2 razy w tygodniu.

Warsztaty poradnictwa zawodowego:

Warsztaty pomogą UP w odkryciu potencjału zawodowego i sytuacji na rynku pracy, przygotowują do rozmowy kwalifikacyjnej, poznane zostaną zasady komunikacji międzyludzkiej i autoprezentacji, oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych m.in. CV. Celem tej formy wsparcia jest wyposażenie UP w umiejętności związane ze zwiększeniem jego efektywności podczas poszukiwania pracy, pewności siebie, umiejętności korzystania ze swoich silnych stron oraz złagodzenia słabych.

– 20 h dla 2 grup po 12 os., w formie 4 spotkań po 5h, średnio 2 razy w tygodniu.


3. Szkolenie zawodowe:

Tematyka szkolenia dostosowana będzie do zdiagnozowanych potrzeb właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Realizowane szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników (certyfikat ECCC/VCC lub równorzędny).

- 80 h dla 5 gr. po 12-os., podczas 10 spotkań po 8 h, śr. 2-3 razy w tyg


4. Pośrednictwo pracy

Podczas którego Uczestnicy/Uczestniczki Projektu wspólnie z Pośrednikiem Pracy stworzą/opracują dokumenty aplikacyjne, otrzymają pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą oraz każdy z UP w ramach tej usługi otrzymają min. 1 ofertę pracy i odbędą min. 1 rozmowę kwalifikacyjną. -6h indywidualnych spotkań po 1h średnio 1 raz w miesiącu


5. 4 miesięczny staż zawodowy

Zgodny z odbytym szkoleniem dla 60 UP (w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim w wymiarze 8h/dzień i 40h/tydzień, oraz 7h/dzień i 35 h/tydzień w przypadku osób niepełnosprawnych ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym). Celem staży jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego, które zwiększy jego szanse na zatrudnienie.Ponadto Uczestnikom/Uczestniczkom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

• stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł/godz.,

• catering podczas szkoleń zawodowych,

• stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł/miesiąc (może ulec zmianie), ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,

• refundację kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12zł za każde spotkanie, oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 100zł/miesiąc,

• refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osoby zależnej dla 20% UP, w trakcie szkoleń zawodowych oraz stażu.Wartość projektu: 933 172,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 793 196,20 zł

 

KONTAKT:

Biuro projektu „Włącz kurs na zatrudnienie”

Ul. Kleparz 1, 27-515 Tarłów

e-mail: wlaczkursnazatrudnienie@terra-szkolenia.pl

tel. 519-837-188


 

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl