TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie


„Wykluczenie? Wykluczone!”

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: aktywizacja społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do podjęcia zatrudnienia u 60 osób lub rodzin (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych z obszaru woj. małopolskiego, tj. powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, miasto Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, miasto Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego

 

Grupę docelową stanowi 60 osób lub rodzin (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

 

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi,

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU.

 


Projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników/czek Projektu. Zaplanowano:


• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika/czki, w ramach której każdy
z uczestników/czek otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane potrzeby-obowiązkowy element wsparcia dla wszystkich (6 godz./UP, 2 spotkania po 3 godz. średnio raz w tygodniu)


Dodatkowo zostanie zastosowanych 6 usług aktywnej integracji:

 

Poradnictwo zawodowe - zakres: metody tworzenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestniczenie
w rozmowie kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, planowanie rozwoju kariery zawod., w tym podnoszenia/uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wyznaczenie celów zawod. (10 godz./grupa, 2 spotkania po 5 godzin średnio raz w tygodniu).


Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, zakres: odkrywanie oraz rozwijanie potencjału UP
i ich wewnętrznej motywacji, identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron, wsparcie przy podejmowanych wyzwaniach (14 godz./UP, 7 spotkań po 2 godziny średnio raz na miesiąc).


Trening kompetencji i umiejętności społecznych obejmujący rozwijanie umiejętności z zakresu stawiania celów, przywództwa, umiejętności komunikacyjnych - budowania porozumienia, zarządzania konfliktem, umiejętności pracowniczych – umiejętności pracy w grupie, etyki pracy, zdolności oceny i podejmowania ryzyka, zarządzania czasem i finansami (10 godz/grupa, 2 spotkanie 5 godzinne średnio raz na tydzień).


Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem VCC lub równoważnym dopasowane do potrzeb UP zdiagnozowanych po analizie sytuacji Uczestników/czek Projektu i opracowaniu IPD (120 godz./grupa, 15 spotkań po 8 godz. średnio 3 razy a tydzień):


a)
szkolenia zawodowe z zakresu informatyki i wykorzystywania komputerów, np.: grafika komputerowa
b) szkolenia zawodowe z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations, np.: kasjer, sprzedawca, telemarketer
c) szkolenia zawodowe z zakresu usług: turystycznych, hotelarskich, fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, transportowych np.: recepcjonista hotelowy, wizażysta, kucharz, kelner
d) szkolenia zawodowe administracyjno-biurowe, np.: kadry i płace, księgowość


Staż zawodowy – 3 miesiące


Pośrednictwo pracy - zakres wsparcia: pozyskiwanie ofert pracy dla UP, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy, organizowanie kontaktów z pracodawcami, udzielanie informacji
o kandydatach, informowanie bezrobotnych o ich prawach i obowiązkach, ćwiczenia autoprezentacji w kontakcie z pracodawcą (6 godz/UP, 3 spotkania po 2 godz. średnio raz w tygodniu).


DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

 

- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- profesjonalną kadrę wykładowców,
- catering na szkoleniu oraz podczas treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
- certyfikat;

 

Planowanym efektem po zakończeniu projektu jest:


- dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia lub podjęcia dalszej aktywizacji u min.56% uczestników/czek (w tym min. 46% osób niepełnosprawnych)
- podjęcie zatrudnienia po zakończeniu projektu przez min.22% uczestników/czek (w tym min. 12% osób niepełnosprawnych)

 

Wartość projektu: 1 241 796,24 PLN


Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 055 526,80 PLN


Okres realizacji projektu:
01.01. 2017 – 31.10.2017r.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

 

KONTAKT:

 

Wykluczenie? Wykluczone!


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wykluczeni@terra-szkolenia.pl
tel.: +48 519 323 861  • mapadotacji.gov.pl

    www.funduszeeuropejskie.gov.pl