TERRA Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Zawodowa odnowa! Aktywacja osób 50 +”

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób (36kobiet/24mężczyzn) pozostałych bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego (powiaty górowski, złotoryjski i wałbrzyski w tym minimum 40% osób zamieszkujących obszary wiejskie) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia (w tym w szczególności kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach) do 31.01.2018r., poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.

 

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

a) Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
b) Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
c) Nauka aktywnego poszukiwania pracy (warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy).
d) Nabywanie kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.
• OPIEKUN/KA DOMOWY/A (powiat górowski i wałbrzyski)
• PRACOWNIK/CA BIUROWY/A (powiat górowski i złotoryjski)
• ASYSTENT/KA NAUCZYCIELA/KI PRZEDSZKOLA (powiat wałbrzyski i złotoryjski)
e) Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże zawodowe.

 


 

Wartość projektu: 996 335,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 846 884,75 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kontakt:

Tel. 511 944 948
e-mail. zawodowaodnowa@terra-szkolenia.pl
www.terra-szkolenia.pl zakładka „nasze nowe projekty europejskie”

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl