Firma Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

„ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesiona zdolność do zatrudnienia 156 Uczestników Projektu (86K,70M) osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych (125UP) i biernych zawodowo (31UP), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na obszarze woj. śląskiego, osiągnięta poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez UP kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia w okresie VI.2017r.- IX.2018r.

 

GRUPA DOCELOWA: 156 osób(86K/70M) powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w tym:
-80% UP - 125 osób to osoby bezrobotne;
-20% UP - 31 osób to osoby nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo).
Osoby objęte wsparciem to mieszkańcy województwa śląskiego w rozumieniu KC, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia – min. 20% UP - 32os.;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) – min. 55% UP – 86 os.;
– osoby długotrwale bezrobotne – min. 50% UP – 78 os.;
– osoby o niskich kwalifikacjach(tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) – min. 85% UP -133 os.
– osoby z niepełnosprawnościami będą traktowane podczas rekrutacji priorytetowo-min. 10% UP - 16os..

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób młodych

2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

3. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia:


MODUŁ:


A)w standardzie certyfikacji VCC
1.Telemarketer
2.Logistyk/spedytor
3.Specjalista ds. funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności
4.Programowanie serwisów www
5.Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

 

 

B)zakończone EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM weryfikującym nabyte kwalifikacje/kompetencje:
6.Agent ubezpieczeniowy
7.Przedstawiciel handlowy
9.Pomoc kuchenna

 

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY (kompetencje społeczne):
Dobierane podczas opracowywania IPD,w obszarach:
1.Trening skutecznego radzenia sobie ze stresem
2.Trening kreatywnego myślenia
3.Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna
4.Zarządzanie sobą w czasie

 

4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.

 

ZAPEWNIAMY:


⦁ Zwrot kosztów dojazdu
⦁ Zwrot kosztów opieki do dziecka do lat 7/osoby zależnej
⦁ Catering
⦁ pendrive
⦁ Badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW
⦁ Stypendium szkoleniowe
⦁ 3-miesięczne stypendium stażowe

 

PLANOWANE EFEKTY:


⦁ Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie 35% uczestników projektu, tj. 55 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.
⦁ Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu na poziomie 43% uczestników projektu tj. 67 osób
⦁ Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie na poziomie 30%
⦁ Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie na poziomie 38%

⦁ Odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie na poziomie 43%
⦁ Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie na poziomie 33%
⦁ Odsetek uczestników w wieku 50 lat i więcej, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie na poziomie 33%
⦁ Odsetek uczestniczek, które podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie na poziomie 39%

 

 

 

 

Wartość projektu:  2 255 995,02 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 143 195,27 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.09.2018 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

KONTAKT:
„ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.”
e-mail: znowaktywni@terra-szkolenia.pl
tel.: 699 670 242